Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 10k
6 maart 2020
O-000026/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 Betreft: Strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu

Op 11 maart 2019 publiceerde de Commissie haar mededeling over de strategische aanpak van de Europese Unie van geneesmiddelen in het milieu (COM(2019)128).

In artikel 8 quater van de richtlijn prioritaire stoffen staat dat deze strategische aanpak in voorkomend geval moet worden gevolgd door voorstellen voor maatregelen op het niveau van de Unie en/of de lidstaten met betrekking tot de mogelijke milieueffecten van farmaceutische stoffen, met het doel lozingen, emissies of verliezen van dergelijke stoffen in het aquatische milieu te verminderen, daarbij rekening houdend met de behoeften van de volksgezondheid en de kosteneffectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Om doeltreffend te zijn en te zorgen voor een evenwichtige spreiding van de inspanningen, mogen maatregelen niet alleen "end-of-pipe"-controles omvatten (bv. verbeterde afvalwaterbehandeling) maar moeten ze ook de primaire bronnen van emissies (bv. productie en gebruik) aanpakken, en rekening houden met zowel het terrestrische als het aquatische milieu.

In de mededeling worden zes actiegebieden en verscheidene specifieke maatregelen genoemd: bewustmaking omtrent en bevordering van een voorzichtig gebruik van geneesmiddelen; ondersteuning van de ontwikkeling van geneesmiddelen die intrinsiek minder schadelijk zijn voor het milieu, en vergroening van de productie; verbetering en aanpassing van milieurisicobeoordelingen; vermindering van afval en verbetering van afvalbeheer; uitbreiding van milieumonitoring; opvulling van resterende kennisleemtes.

Het lijdt geen twijfel dat er snel actie moet worden ondernomen om de milieugevaren van geneesmiddelen te beperken.

1. Welke wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen is de Commissie van plan te nemen om de risico’s van geneesmiddelen die in het milieu terechtkomen te beperken?

2. Welk tijdschema heeft zij hierbij voor ogen?

Ingediend: 06/03/2020

Vervalt: 07/06/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 10 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid