Interpelacje
PDF 50kWORD 10k
6 marca 2020
O-000026/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 Przedmiot: Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

W dniu 11 marca 2019 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie strategicznego podejścia Unii Europejskiej do substancji farmaceutycznych w środowisku (COM(2019)128).

Art. 8c dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych stanowi, że w ślad za tym strategicznym podejściem powinny paść, w stosownych przypadkach, propozycje środków podejmowanych na poziomie Unii i/lub państw członkowskich w celu rozwiązania problemu możliwego oddziaływania substancji farmaceutycznych na środowisko, z zamiarem zmniejszenia zrzutów, emisji i strat takich substancji dostających się do środowiska wodnego oraz z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zdrowia publicznego i opłacalności proponowanych środków. Aby środki były skuteczne i równomiernie rozłożone, powinny obejmować nie tylko kontrolowanie „końca rury” (np. udoskonalone oczyszczanie ścieków), ale również odnosić się do pierwotnych źródeł emisji (np. produkcja i stosowanie) i mieć na względzie zarówno środowisko lądowe, jak i wodne.

W tym komunikacie przedstawiono sześć obszarów wymagających interwencji oraz szereg konkretnych działań: informowanie i promowanie rozważnego stosowania substancji farmaceutycznych, wspieranie tworzenia substancji farmaceutycznych, które dzięki swoim właściwościom są mniej szkodliwe dla środowiska, oraz promowanie bardziej ekologicznej produkcji, udoskonalanie oceny ryzyka środowiskowego i jej przeglądu, ograniczanie marnotrawstwa i poprawa gospodarowania odpadami, rozszerzenie monitoringu środowiska i wypełnianie innych braków w wiedzy.

Ponieważ istnieją wystarczające dowody wskazujące na konieczność podjęcia szybkich działań w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska powodowanego przez substancje farmaceutyczne:

1. jakie środki ustawodawcze i nieustawodawcze zamierza przyjąć Komisja w celu zmniejszenia ryzyka związanego z substancjami farmaceutycznymi w środowisku?

2. Jaki jest harmonogram wdrażania tych środków?

Przedłożone: 06/03/2020

Termin ważności: 07/06/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności