Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
6. maaliskuuta 2020
O-000027/2020
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irène Tolleret, Nathalie Loiseau, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Sophia in 't Veld
Renew-ryhmän puolesta
 Aihe: Tarve erityiseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään neuvoston kokoonpanoon

Sukupuolten tasa-arvo on ollut kirjattuna unionin perussopimuksiin vuodesta 1957. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 157 artiklassa todetaan, että miehille ja naisille olisi maksettava samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, ja valtuutetaan positiiviseen erityiskohteluun naisten hyväksi. SEUT:n 153 artiklan mukaan unionilla on valtuudet toimia yleisemmin yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun puolesta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. SEUT:n 19 artiklassa annetaan mahdollisuus lainsäädännön antamiseen sukupuoleen perustuvan ja kaikenlaisen muun syrjinnän torjumiseksi.

Nykyisin EU:lla on edessään vakavia naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevia haasteita: kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen, sukupuolten palkkaeron kaventaminen naisten ja miesten välillä, naisten työmarkkinoille pääsyn parantaminen, naisten edustuksen lisääminen politiikassa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien kunnioittamisen ja yleisen saatavuuden varmistaminen. Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman hyväksymisestä, ja EU on äskettäin hyväksynyt uuden sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian.

Vaikka komission jäsen Helena Dalli on yksin vastuussa tasa-arvosta ja Euroopan parlamentilla on naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä valiokunta, neuvostossa ei ole erityistä sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää kokoonpanoa eikä sukupuolten tasa-arvosta vastaavilla ministereillä ja valtiosihteereillä ole omaa keskustelufoorumia.

Päätelmissään ”Sukupuolitasa-arvoiset taloudet EU:ssa: tuleva kehitys”, jonka neuvosto hyväksyi 10. joulukuuta 2019, neuvosto korostaa, että vaikka ”entiset haasteet ovat yhä jäljellä ja uusia on syntymässä. Sukupuolten tasa-arvolle asetettuja tavoitteita ei ole kaikilta osin saavutettu”, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ”(v)ahvistamaan [...] sukupuolten tasa-arvoa [...] edistämällä aktiivisesti korkean tason vuoropuhelua sukupuolten tasa-arvosta EU:n tasolla ja korkeimmalla poliittisella tasolla”.

Neuvoston työjärjestyksen mukaisesti Eurooppa-neuvosto vahvistaa neuvoston kokousten kokoonpanot. Kysymme siksi seuraavaa:

1. Tunnustaako neuvosto, että tarvitaan sukupuolten tasa-arvosta vastaavista ministereistä ja valtiosihteereistä koostuvaa neuvoston kokoonpanoa, jotta voidaan päättää yhteisistä ja konkreettisista toimenpiteistä, joilla vastataan naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskeviin haasteisiin?

2. Sitoutuuko neuvosto luomaan viipymättä sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän neuvoston kokoonpanon, jotta voidaan varmistaa, että sukupuolten tasa-arvoa koskevista kysymyksistä keskustellaan korkeimmalla poliittisella tasolla?

Jätetty: 06/03/2020

Määräaika: 07/06/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö