Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 10k
6 Márta 2020
O-000027/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gComhairle
Riail 136
Irène Tolleret, Nathalie Loiseau, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Sophia in 't Veld
thar ceann Ghrúpa Renew
 Ábhar: An gá atá le foirmíocht thiomnaithe de chuid na Comhairle maidir leis an gcomhionannas inscne

Tá an comhionannas inscne cumhdaithe sna conarthaí Eorpacha ó bhí 1957 ann. Sonraítear in Airteagal 157 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) gur cheart go bhfaigheadh fir agus mná pá comhionann as obair chomhionann agus údaraítear leis gníomhaíocht dhearfach chun mná a chumhachtú. As siocair Airteagal 153 CFAE, is féidir le AE gníomhú i mór-réimse an chomhionannais deiseanna agus na córa comhionainne ó thaobh na fostaíochta agus na ngairmeacha beatha de. Le hAirteagal 19 CFAE, is féidir reachtaíocht a ghlacadh chun gach cineál idirdhealaithe a chomhrac, lena n-áirítear idirdhealú ar bhonn gnéis.

Sa lá atá inniu ann, tá dúshláin thromchúiseacha le sárú ag an Aontas i réimse chearta na mban agus an chomhionannais inscne: gach cineál foréigin in aghaidh na mban a dhíothú, deireadh a chur leis an mbearna phá idir mná agus fir, feabhas a chur ar rochtain na mban ar an margadh saothair, ionadaíocht na mban sa pholaitíocht a mhéadú agus a áirithiú go n-urramófar sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe agus go mbeidh rochtain uilíoch orthu. In 2020, beidh 25 bliana ann ó glacadh Dearbhú agus Clár Oibre Gníomhaíochta Bhéising, agus ghlac AE Straitéis nua maidir leis an gComhionannas Inscne le déanaí.

Cé go bhfuil an Coimisinéir Helena Dalli freagrach go heisiach as an gComhionannas agus go bhfuil coiste ag Parlaimint na hEorpa atá tiomnaithe do Chearta na mBan agus don Chomhionannas Inscne, ní hann d’fhoirmíocht shonrach de chuid na Comhairle maidir leis an gcomhionannas inscne ná níl aon fhóram tiomnaithe plé ag na hairí agus na rúnaithe stáit a bhfuil an comhionannas inscne mar chúram orthu.

Ina cuid conclúidí ‘An Comhionnanas Inscne i nGeilleagair an Aontais: an Bealach Chun Cinn’ a glacadh an 10 Nollaig 2019, chuir an Chomhairle an méid seo a leanas i bhfáth: ‘cé go bhfuil seandúshláin fós ann, tá cinn nua ag teacht chun cinn. Níor baineadh amach ina n-iomláine na cuspóirí a leagadh síos don chomhionannas inscne’ agus d’iarr sí ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit ‘an comhionannas inscne a neartú [...] trí idirphlé polaitiúil ardleibhéil maidir le saincheisteanna comhionannais inscne a chur chun cinn go gníomhach ar leibhéal an Aontais, agus ar an leibhéal polaitiúil is airde’.

I gcomhréir le Rialacha Nós Imeachta na Comhairle, bunaíonn an Chomhairle Eorpach foirmíochtaí na Comhairle. Sa chomhthéacs sin:

1. An aithníonn an Chomhairle go bhfuil gá le foirmíocht maidir leis an gcomhionannas inscne lena dtugtar le chéile na hairí agus na rúnaithe stáit a bhfuil an comhionannas inscne mar chúram orthu chun bearta comhchoiteanna agus nithiúla a chur i gcrích chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ann i réimse chearta na mban agus an chomhionannais inscne?

2. An dtabharfaidh an Chomhairle gealltanas go mbunóidh sí foirmíocht de chuid na Comhairle maidir leis an gcomhionannas inscne gan mhoill, chun a áirithiú go bpléifear saincheisteanna comhionannais inscne ar an leibhéal polaitiúil is airde?

Curtha síos: 06/03/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 07/06/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 11 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais