Parlamendi esitatud küsimused
PDF 51kWORD 11k
6. märts 2020
O-000028/2020
Suuliselt vastatav küsimus O-000028/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Manu Pineda (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Irène Tolleret (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Clara Aguilera (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Sira Rego (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Teema: POSEI eelarve kavandatud vähendamine

Komisjon kavandab oma ettepanekus võtta vastu määrus, mis käsitleb ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) aastatel 2021–2027 (COM(2018)0394), et spetsiifiliste probleemidega, nagu kõrvaline asukoht, saareline asend või keerulised ilmastikutingimused, äärepoolseimaid piirkondi toetava programmi POSEI eelarvet vähendatakse 3,9%.

ELi äärepoolseimad piirkonnad seisavad silmitsi ilmsete spetsiifiliste piirangutega, nagu kaugus, hajutatus ning piiratud ja sõltuvad turud. Nende piirangutega toimetulekuks on vaja positiivset poliitikat ning investeeringuid, millega on võimalik võidelda majandusliku, sotsiaalse ja demograafilise depressiooni suundumuste vastu. Äärepoolseimate piirkondade arendamiseks ette nähtud ELi struktuurifondid tugevdavad nende piirkondade tootmissektorit, suurendavad avalike teenuste ulatust ja kvaliteeti, parandavad nende ühendatust juurdepääsetava transpordi kaudu ning kaitsevad nende ökosüsteeme ja traditsioonilist inimtegevust. Kõnealused fondid on seega hädavajalikud, et võidelda isoleerituse vastu, mis neis piirkondades suuremal või vähemal määral esineb.

POSEI eelarve vähendamine nagu ka ÜPP ja ühtekuuluvusfondide kärbete kavandamine on objektiivselt vastuolus äärepoolseimate piirkondade majanduse vajaduste ja nende kestlikkusega. See on vastuolus strateegilise arendamisega, mida need piirkonnad vajavad.

Komisjon on oma praeguses ja eelmises koosseisus avaldanud algsest ettepanekust hoolimata mitu teatist, milles antakse teada soovist see ettepanek tagasi võtta ning jätta POSEI rahastamine järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja üleminekuperioodil praegusele tasemele. Ka Euroopa Parlament ja liikmesriigid on avaldanud nimetatud kärbetele vastuseisu.

1. Milline on nõukogu hinnangul POSEI praegune mõju äärepoolseimate piirkondade majandusele?

2. Kas nõukogu soovib äärepoolseimate piirkondade oluliste struktuuriliste piirangute püsivust silmas pidades nii 2021. aasta ülemineku määruses kui ka seejärel 2027. aastani ulatuvas määruses POSEI-le pärast 2020. aastat eraldatud vahendeid säilitada või suurendada? Kas nõukogu kaalub POSEI kava tugevdamise ja selle kohaldamisala laiendamise võimalust?

Esitatud: 06/03/2020

Tähtaeg: 07/06/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 25. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika