Parlamentné otázky
PDF 56kWORD 11k
6. marca 2020
O-000028/2020
Otázka na ústne zodpovedanie O-000028/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Manu Pineda (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Irène Tolleret (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Clara Aguilera (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Sira Rego (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Vec: Plánované škrty v rozpočte POSEI

Komisia vo svojom návrhu nariadenia o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na roky 2021 – 2027 (COM(2018) 0394) navrhuje zníženie rozpočtu o 3,9 % pre program POSEI, z ktorého sa poskytuje pomoc odľahlým regiónom, ktoré majú špecifické problémy, ako je odľahlosť, ostrovný charakter alebo náročné podnebie.

Odľahlé regióny EÚ čelia zjavným špecifickým obmedzeniam: vzdialenosť, rozptýlenosť a obmedzené závislé trhy. Tieto obmedzenia si vyžadujú pozitívne politiky a investície ako protiváhu trendov hospodárskej, sociálnej a demografickej krízy. Štrukturálne fondy EÚ určené na rozvoj najvzdialenejších regiónov posilňujú výrobné odvetvia v týchto regiónoch, zvyšujú rozsah a kvalitu verejných služieb, zlepšujú ich prepojenie dostupnou dopravou a chránia ich ekosystémy a tradičné ľudské činnosti. Preto sú nevyhnutné pre boj s rôznym stupňom izolácie, ktorou trpia tieto regióny.

Toto zníženie rozpočtu pre program POSEI spolu s navrhovanými škrtmi v SPP a kohéznych fondoch je objektívne v rozpore s potrebami ekonomiky odľahlých regiónov a jej udržateľnosti. Je v protiklade so strategickým rozvojom, ktorý tieto regióny potrebujú.

Bez ohľadu na svoj pôvodný návrh uverejnila súčasná aj bývalá Komisia niekoľko oznámení s tým, že v ďalšom viacročnom finančnom rámci a v prechodnom období je ochotná stiahnuť tento návrh a zachovať súčasnú úroveň financovania POSEI. S týmto škrtmi tiež prejavil nesúhlas Parlament a viacero členských štátov.

1. Ako hodnotí Rada súčasný dosah POSEI na hospodárstva odľahlých regiónov?

2. Vzhľadom na to, že odľahlé regióny trpia výraznými štrukturálnymi obmedzeniami, je Rada ochotná zachovať alebo zvýšiť rozpočtové prostriedky pre POSEI na obdobie po roku 2020 tak v rámci prechodnej regulácie pre rok 2021, ako aj v rámci následnej regulácie pre obdobie do roku 2027? Uvažuje Rada o možnosti posilniť a rozšíriť pôsobnosť programu POSEI?

Predložené: 06/03/2020

Termín na zodpovedanie: 07/06/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 25. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia