Parlamentarna vprašanja
PDF 53kWORD 11k
6. marec 2020
O-000028/2020
Vprašanje za ustni odgovor O-000028/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Manu Pineda (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Irène Tolleret (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Clara Aguilera (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Sira Rego (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Zadeva: Načrtovano zmanjšanje sredstev za program POSEI

Komisija v predlogu uredbe o skupni kmetijski politiki za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0394) predlaga 3,9-odstotno zmanjšanje sredstev za program POSEI. Ta zagotavlja pomoč najbolj oddaljenim regijam, ki se soočajo s specifičnimi izzivi, kot so oddaljenost, otoška lega ali težavno podnebje.

Najbolj oddaljene regije EU imajo očitne značilne omejitve: večje razdalje, večjo razpršenost ter omejene in odvisne trge. Za premagovanje teh omejitev so potrebne pozitivne politike in naložbe, ki lahko izravnajo trende gospodarskega, socialnega in demografskega upadanja. Strukturni skladi EU, namenjeni razvoju najbolj oddaljenih regij, krepijo proizvodni sektor v teh regijah, povečujejo obseg in kakovost javnih storitev, z dostopnim prevozom izboljšujejo njihovo povezljivost ter ščitijo njihove ekosisteme in tradicionalne človeške dejavnosti. Zato so bistvenega pomena za preprečevanje različnih ravni izolacije, s katerimi se te regije spoprijemajo.

Zmanjšanje sredstev za program POSEI v kombinaciji s predlaganim zmanjšanjem sredstev za skupno kmetijsko politiko in kohezijske sklade je, objektivno gledano, v nasprotju s potrebami gospodarstev najbolj oddaljenih regij in škodi njihovi vzdržnosti. Prav tako je v nasprotju s strateškim razvojem, ki ga te regije potrebujejo.

Ne glede na prvotni predlog sta sedanja in prejšnja Komisija objavili več sporočil, v katerih sta izrazili pripravljenost, da ta predlog umakneta ter ohranita sedanjo raven financiranja programa POSEI v naslednjem večletnem finančnem okviru in v prehodnem obdobju. Nasprotovanje temu zmanjšanju sredstev so izrazili tudi Parlament in več držav članic.

1. Kako Svet ocenjuje trenutni učinek programa POSEI na gospodarstvo najbolj oddaljenih regij?

2. Ali je Svet, glede na to, da najbolj oddaljene regije še vedno pestijo vztrajne in znatne omejitve, pripravljen ohraniti oziroma povečati dodelitve za program POSEI za obdobje po letu 2020 tako v ureditvi prehoda kot v poznejši ureditvi, ki bo urejala obdobje do leta 2027? Ali Svet preučuje možnost okrepitve in razširitve področja uporabe programa POSEI?

Vloženo: 06/03/2020

Rok za odgovor: 07/06/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 25. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov