Parlamentsfrågor
PDF 52kWORD 11k
6 mars 2020
O-000028/2020
Fråga för muntligt besvarande O-000028/2020
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Manu Pineda (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Irène Tolleret (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Clara Aguilera (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Sira Rego (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Angående: Planerade nedskärning i budgeten för Posei-programmet

I sitt förslag till förordning om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) för perioden 2021–2027 (COM(2018)0394) föreslår kommissionen en nedskärning på 3,9 % av budgetanslaget till Posei-programmet, som ger stöd till de yttersta randområdena med anledning av dessa regioners särskilda utmaningar på grund av deras avsides läge, ökaraktär eller svåra klimatförhållanden.

De yttersta randområdena har tydliga begränsningar: avstånd, spridning samt begränsade och beroende marknader. Dessa begränsningar kräver positiva politiska åtgärder och investeringar som kan motverka tendenser till ekonomisk, social och demografisk nedgång. EU:s strukturfonder för utveckling av de yttersta randområdena stärker den produktiva sektorn i dessa regioner, ökar omfattningen av och kvaliteten på offentliga tjänster, förbättrar regionernas konnektivitet genom tillgänglig transport och skyddar deras ekosystem och traditionella mänskliga verksamhet. Strukturfonderna är därför nödvändiga för att bekämpa de olika nivåer av isolering som dessa regioner är föremål för.

Denna nedskärning i budgeten för Posei, utöver de föreslagna nedskärningarna i den gemensamma jordbrukspolitiken och Sammanhållningsfonden, strider i praktiken mot behoven för de yttersta randområdenas ekonomier och deras hållbarhet. Det står i strid med den strategiska utveckling som dessa regioner behöver.

Oberoende av sitt ursprungliga förslag har den nuvarande och tidigare kommissionen offentliggjort flera meddelanden som visar på en vilja att dra tillbaka detta förslag och behålla den nuvarande nivån för Posei-medlen i nästa fleråriga budgetram och under övergångsperioden. Parlamentet och flera medlemsstater har också motsatt sig dessa nedskärningar.

1. Hur utvärderar rådet Posei-programmets nuvarande effekter på de yttersta randområdenas ekonomier?

2. Det finns fortfarande betydande strukturella begränsningar i de yttersta randområdena. Är rådet med tanke på det villigt att behålla eller öka anslagen för Posei-programmet för perioden efter 2020, både i övergångsförordningen för 2021 och i den efterföljande förordningen som omfattar perioden fram till 2027? Överväger rådet möjligheten att förstärka och utvidga Posei-programmet?

Ingiven: 06/03/2020

Sista svarsdag: 07/06/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 25 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy