Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 47kWORD 11k
6. maaliskuuta 2020
O-000029/2020/rev.5
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Daniel Freund, Petri Sarvamaa, Katalin Cseh, Alexandra Geese, Terry Reintke, Younous Omarjee, Eider Gardiazabal Rubial, Radan Kanev, Petar Vitanov, Moritz Körner, Sergey Lagodinsky, Abir Al-Sahlani, Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Ramona Strugariu, Monika Vana, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel, Eleonora Evi, Anna Júlia Donáth, Michael Bloss, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Pascal Durand, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Markéta Gregorová, Damian Boeselager, Niklas Nienaß, Anna Deparnay-Grunenberg, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Benoît Biteau, Katrin Langensiepen, Sophia in 't Veld
 Aihe: Tilanne neuvostossa käytävissä neuvotteluissa, jotka koskevat asetusta unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

Komissio esitti toukokuussa 2018 ehdotuksen asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita.

Parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa asetusehdotukseen huhtikuussa 2019 ja ilmoitti olevansa valmis aloittamaan toimielinten väliset neuvottelut. Neuvosto on keskustellut asetusehdotuksesta kokouksissaan, mutta ei ole vielä vahvistanut kantaansa eikä tiedottanut parlamentille riittävästi asetusta koskevien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta.

Parlamentti on kehottanut neuvostoa keskustelemaan mielekkäästi käynnissä olevista neuvotteluistaan ja korostanut, että se ei aio hyväksyä kumileimasimen tavoin Eurooppa-neuvostossa sovittuja asioita käymättä asianmukaisia neuvotteluja kaikista monivuotista rahoituskehystä koskevan paketin ja alakohtaisen lainsäädännön osatekijöistä, mukaan lukien tästä asetuksesta (1) .

Edellä esitetyn perusteella pyydämme neuvostoa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä ovat ne asetuksen pääkohdat, joista vielä keskustellaan neuvostossa?

2. Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, joten siitä päätetään tavallista lainsäädäntömenettelyä noudattaen. Ottaen huomioon, että SEU-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan Eurooppa-neuvosto ”ei toimi lainsäätäjänä”, voiko neuvosto vahvistaa, että monivuotista rahoituskehystä koskevissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä ei käsitellä ehdotuksen asiasisältöä, mukaan lukien sovellettavaa päätöksentekomenettelyä, koska se loukkaisi selvästi lainsäädäntövallan käyttäjien lainsäätämisoikeuksia?

3. Koska neuvosto aikoo aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa?

Jätetty: 06/03/2020

Määräaika: 07/06/2020

(1)Katso Euroopan parlamentin 10. lokakuuta 2019 antama päätöslauselma monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0032).
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö