Парламентарни въпроси
PDF 60kWORD 11k
6 март 2020 г.
O-000030/2020
Въпрос с искане за устен отговор O-000030/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Относно: Планирани съкращения на бюджета за програмите POSEI

В своето предложение за регламент относно общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021 – 2027 г. (COM (2018)0394) Комисията предлага съкращение с 3,9% на бюджета за програмите POSEI, които предоставят подкрепа за най-отдалечените региони, изправени пред специфични предизвикателства, като отдалеченост, островност или тежък климат.

Най-отдалечените региони (НОР) на ЕС са изправени пред очевидни специфични ограничения: разстояние, дисперсия и ограничени и зависими пазари. Тези ограничения изискват положителни политики и инвестиции, които могат да противодействат на тенденциите на икономическа, социална и демографска депресия. Структурните фондове на ЕС, предназначени за развитието на НОР, овластяват производствения сектор в тези региони, увеличават обхвата и качеството на обществените услуги, подобряват тяхната свързаност чрез достъпен транспорт и защитават техните екосистеми и традиционни човешки дейности. Следователно те са от съществено значение за борбата с различните равнища на изолация, пред които са изправени тези региони.

Това съкращение на бюджета на POSEI, в допълнение към предложените съкращения в ОСП и кохезионните фондове, обективно е в противоречие с нуждите на икономиките на НОР и с тяхната устойчивост. То е в противоречие със стратегическото развитие, от което имат потребност тези региони.

Независимо от първоначалното ѝ предложение, настоящата и предишната Комисия публикуваха няколко съобщения, в които се посочва готовността да се оттегли това предложение и да се запази настоящото равнище на финансиране по POSEI в следващата многогодишна финансова рамка и по време на преходния период. Парламентът и няколко държави членки също изразиха противопоставяне на тези съкращения.

1. Как оценява Комисията настоящото въздействие на POSEI върху икономиката на НОР?

2. Като се има предвид, че съществуват значителни структурни ограничения, пред които все още са изправени икономиките на НОР, Комисията има ли готовност да запази или да увеличи разпределените за POSEI за периода след 2020 г. средства, както в регламента за преходния период през 2021 г., така и в последващия регламент, обхващащ периода до 2027 г.? Обмисля ли Комисията възможността за укрепване и разширяване на обхвата на схемата за POSEI?

Внесен: 06/03/2020

Краен срок: 07/06/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 25 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност