Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 61kWORD 11k
6 Μαρτίου 2020
O-000030/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000030/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Θέμα: Σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό του POSEI

Στην πρόταση κανονισμού της σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0394), η Επιτροπή προτείνει περικοπή 3,9 % στον προϋπολογισμό που διατίθεται στο POSEI, το οποίο παρέχει στήριξη στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις λόγω του απομακρυσμένου ή νησιωτικού τους χαρακτήρα ή λόγω του δυσμενούς κλίματός τους.

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν προφανείς ειδικούς περιορισμούς: την απόσταση, τη διασπορά και τις περιορισμένες και εξαρτώμενες αγορές. Οι περιορισμοί αυτοί απαιτούν θετικές πολιτικές και επενδύσεις που να μπορούν να αντισταθμίσουν τις τάσεις οικονομικής, κοινωνικής και δημογραφικής κάμψης. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που προορίζονται για την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών ενδυναμώνουν τον παραγωγικό τομέα των περιοχών αυτών, αυξάνουν το εύρος και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, βελτιώνουν τη συνδεσιμότητά τους μέσω προσβάσιμων μεταφορών και προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τις παραδοσιακές ανθρώπινες δραστηριότητές τους. Συνεπώς, έχουν ουσιώδη σημασία για την καταπολέμηση των διαφόρων επιπέδων απομόνωσης των περιοχών αυτών.

Η εν λόγω περικοπή στον προϋπολογισμό του POSEI, επιπροστιθέμενη στις προτεινόμενες περικοπές στην ΚΓΠ και στα ταμεία συνοχής, είναι αντικειμενικά αντίθετη προς τις ανάγκες των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη βιωσιμότητά τους. Είναι αντίθετη στη στρατηγική ανάπτυξη την οποία χρειάζονται οι περιοχές αυτές.

Ανεξαρτήτως της αρχικής πρότασης, η σημερινή και η προηγούμενη Επιτροπή έχουν δημοσιεύσει διάφορες ανακοινώσεις με τις οποίες δηλώνει πρόθυμη να αποσύρει την παρούσα πρόταση και να διατηρήσει το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης του POSEI στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κατά τη μεταβατική περίοδο. Το Κοινοβούλιο και διάφορα κράτη μέλη έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στις περικοπές αυτές.

1. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τον σημερινό αντίκτυπο του POSEI στην οικονομία των εξόχως απόκεντρων περιοχών;

2. Δεδομένης της συνέχισης των σημαντικών διαρθρωτικών περιορισμών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, είναι η Επιτροπή πρόθυμη να διατηρήσει ή να αυξήσει τα κονδύλια του POSEI για την περίοδο μετά το 2020, τόσο στον κανονισμό για τη μεταβατική περίοδο του 2021 όσο και στον επακόλουθο κανονισμό που θα καλύπτει την περίοδο έως το 2027; Εξετάζει η Επιτροπή τη δυνατότητα ενίσχυσης και διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του POSEI;

Κατάθεση: 06/03/2020

Λήξη προθεσμίας: 07/06/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου