Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 49kWORD 11k
6 Márta 2020
O-000030/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Sandra Pereira, João Ferreira, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Fernando López Aguilar, Radan Kanev, Gabriel Mato, Inma Rodríguez-Piñero, Pernando Barrena Arza, François Alfonsi, Niyazi Kizilyürek, Robert Hajšel, François-Xavier Bellamy, Marisa Matias, José Gusmão, Cláudia Monteiro de Aguiar, Álvaro Amaro, Nuno Melo, Maria da Graça Carvalho, Sara Cerdas, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Tudor Ciuhodaru, Nora Mebarek, Viktor Uspaskich, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Clare Daly, Younous Omarjee, Isabel Carvalhais, Aurore Lalucq, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Idoia Villanueva Ruiz, Eric Andrieu, Clara Aguilera, David Cormand, Nathalie Colin-Oesterlé, Marie Toussaint, Cristina Maestre Martín De Almagro, Corina Crețu, Mick Wallace, Irène Tolleret, Francisco Guerreiro, Monika Beňová
 Ábhar: Na ciorruithe atá beartaithe ar bhuiséad POSEI

Ina thogra le haghaidh Rialachán maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) don tréimhse 2021-2027 (COM(2018)0394), molann an Coimisiún ciorrú 3.9% ar an mbuiséad a leithdháiltear ar POSEI, lena soláthraítear tacaíocht do na réigiúin is forimeallaí a bhfuil dúshláin ar leith os a gcomhair amhail iargúltacht, oileánachas agus aeráid achrannach.

Tá srianta follasacha sonracha os comhair na réigiún is forimeallaí (ORanna) de chuid AE: i bhfad i gcéin, an t-easrú agus margaí teorantacha agus spleácha. Éilíonn na srianta sin beartais agus infheistíochtaí dearfacha a bhfuil ar a gcumas cur i gcoinne threochtaí an chúlaithe eacnamaíoch, shóisialta agus dhéimeagrafaigh. Déanann cistí struchtúracha de chuid AE a thiomnaítear d’fhorbairt ORanna an earnáil táirgeachta sna réigiúin sin a chumhachtú, raon feidhme agus cáilíocht na seirbhísí poiblí a mhéadú, a lúdracht a fheabhsú trí chóras iompair inrochtana, agus a n-éiceachórais agus a ngníomhaíochtaí traidisiúnta daonna a chosaint. Tá siad, dá bhrí sin, ríthábhachtach chun na leibhéil éagsúla leithlisithe atá os comhair na réigiúin sin a chomhrac.

Tá an ciorrú seo ar bhuiséad POSEI, chomh maith leis na ciorruithe atá beartaithe i leith CBT agus na gcistí comhtháthaithe, i gcontrárthacht go hoibiachtúil le riachtanais gheilleagair ORanna, agus lena n-inbhuanaitheacht. Tá sé i gcontrárthacht leis an bhforbairt straitéiseach a bhfuil gá ag na réigiúin sin léi.

Gan beann ar a thogra bunaidh, d’fhoilsigh an Coimisiún atá ann anois agus a bhí ann roimhe seo, teachtaireachtaí iomadúla agus a thoilteanas i leith an togra seo a tharraingt siar, agus an leibhéal reatha cistithe do chlár POSEI a choimeád sa chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile agus le linn na hidirthréimhse á mhaíomh aige. Tá sé curtha in iúl ag an bParlaimint agus ag roinnt de na Ballstáit freisin go bhfuil siad i gcoinne na gciorruithe sin.

1. Conas mar a dhéanann an Coimisiún meastóireacht ar thionchar reatha POSEI ar gheilleagair ORanna?

2. I bhfianaise dhianseasmhacht na srianta suntasacha struchtúracha atá fós os comhair ORanna, an bhfuil an Coimisiún toilteanach an leithdháileadh ar chlár POSEI a choimeád nó a mhéadú don tréimhse tar éis 2020, i rialacháin idirthréimhseach 2021 agus sa rialachán ina dhiaidh sin araon lena gcumhdaítear an tréimhse go dtí 2017? An bhfuil an fhéidearthacht i leith raon feidhme scéim POSEI a neartú agus a leathnú á bhreithniú ag an gCoimisiún?

Curtha síos: 06/03/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 07/06/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 11 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais