Parlamentiniai klausimai
PDF 55kWORD 11k
2020 m. kovo 6 d.
O-000030/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000030/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Tema: Planuojamas Atokiausiems regionams ir saloms skirtos programos (POSEI) biudžeto sumažinimas

Savo pasiūlyme dėl Reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 2021–2027 m. laikotarpiu (COM(2018)0394) Komisija siūlo 3,9 proc. sumažinti programai POSEI, kuri teikia paramą atokiausiems regionams, susiduriantiems su specifiniais iššūkiais, pavyzdžiui, atokumu, izoliuotumu ar nepalankiu klimatu, skirtą biudžetą.

Atokiausiems ES regionams kyla specifinių problemų: atstumai, išsibarstymas ir ribotos bei priklausomos rinkos. Šioms problemoms spręsti reikia palankios politikos ir investicijų, kurios galėtų atsverti ekonominio, socialinio ir demografinio nuosmukio tendencijas. Atokiausių regionų plėtrai skirti ES struktūriniai fondai suteikia galimybių plėtoti šių regionų gamybos sektorių, didinti viešųjų paslaugų apimtį ir kokybę, gerinti vietovių sujungiamumą užtikrinant įperkamas transporto paslaugas ir saugoti jų ekosistemas bei įprastą žmonių veiklą. Kitaip tariant, jie yra labai svarbūs siekiant įveikti įvairaus pobūdžio izoliaciją, su kuria susiduria šie regionai.

Siūlomas programos POSEI biudžeto mažinimas kartu su pasiūlytu BŽŪP ir sanglaudos fondų biudžetų mažinimu aiškiai prieštarauja atokiausių regionų ekonomikos reikmėms ir jų tvarumui. Jis taip pat prieštarauja strateginei plėtrai, kuri labai reikalinga šiems regionams.

Neatsižvelgdama į savo pirminį pasiūlymą, dabartinė ir ankstesnė Komisija paskelbė kelis komunikatus, kuriuose išreiškė norą atsiimti šį pasiūlymą ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje bei pereinamuoju laikotarpiu išlaikyti dabartinį POSEI finansavimo lygį. Parlamentas ir daugelis valstybių narių taip pat nepritarė siūlomam biudžeto mažinimui.

1. Kaip Komisija vertina dabartinį programos POSEI poveikį atokiausių regionų ekonomikai?

2. Turint omenyje tai, kad atokiausių regionų ekonomika ir toliau susiduria su didelėmis struktūrinėmis kliūtimis, ar Komisija yra pasirengusi tiek 2021 m. pereinamojo laikotarpio reglamente, tiek vėlesniame reglamente, apimsiančiame laikotarpį iki 2027 m., palikti nepakeistus arba padidinti programos POSEI asignavimus laikotarpiui po 2020 m.? Ar Komisija svarsto galimybę sustiprinti arba išplėsti programos POSEI taikymo sritį?

Pateikta: 06/03/2020

Atsakyti iki: 07/06/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika