Deputātu jautājumi
PDF 55kWORD 11k
2020. gada 6. marts
O-000030/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000030/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Temats: Plānotie POSEI budžeta samazinājumi

Komisija savā priekšlikumā regulai par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) 2021.–2027. gadam (COM(2018)0394) ierosina par 3,9 % samazināt budžeta piešķīrumu programmai POSEI, ar ko sniedz atbalstu tālākajiem reģioniem, kuri saskaras ar īpašām problēmām, piemēram, saistībā ar attālumu, salas stāvokli vai nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

ES tālākie reģioni saskaras ar acīmredzamiem īpašiem ierobežojumiem: attālumu, izkliedētību un ierobežotiem un atkarīgiem tirgiem. Šo ierobežojumu dēļ ir vajadzīga pozitīva rīcībpolitika un investīcijas, kas var novērst ekonomiskās, sociālās un demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās tendences. Tālāko reģionu attīstībai paredzētie ES struktūrfondi palielina šo reģionu ražošanas nozares iespējas, paplašina sabiedrisko pakalpojumu darbības jomu un uzlabo to kvalitāti, uzlabo reģionu savienojamību ar pieejamu transportu un aizsargā to ekosistēmas un tradicionālās cilvēka darbības. Tādējādi tiem ir būtiska nozīme, lai novērstu šo reģionu dažādā līmeņa izolāciju.

Šis POSEI budžeta samazinājums papildus ierosinātajiem KLP un Kohēzijas fonda finansējuma samazinājumiem objektīvi neatbilst tālāko reģionu tautsaimniecību vajadzībām un ilgtspējai. Šāda rīcība ir pretrunā šiem reģioniem nepieciešamajai stratēģiskajai attīstībai.

Neraugoties uz savu sākotnējo priekšlikumu, pašreizējā un iepriekšējā Komisija ir publicējusi vairākus paziņojumus, kuros pausta gatavība atsaukt šo priekšlikumu un nākamajā daudzgadu finanšu shēmā un pārejas periodā saglabāt pašreizējo POSEI finansējuma līmeni. Parlaments un vairākas dalībvalstis arī ir pauduši iebildumus pret šiem samazinājumiem.

1. Kā Komisija vērtē POSEI pašreizējo ietekmi uz tālāko reģionu tautsaimniecību?

2. Ņemot vērā, ka tālāko reģionu tautsaimniecības joprojām saskaras ar nozīmīgiem strukturāliem ierobežojumiem, vai Komisija piekristu 2021. gadā pārejas regulā un tai secīgajā regulā attiecībā uz laikposmu līdz 2027. gadam saglabāt vai palielināt POSEI piešķirto finansējumu laikposmam pēc 2020. gada? Vai Komisija apsver iespēju pastiprināt un paplašināt POSEI shēmas piemērošanas jomu?

Iesniegšanas datums: 06/03/2020

Termiņš: 07/06/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika