Parlamentné otázky
PDF 56kWORD 11k
6. marca 2020
O-000030/2020
Otázka na ústne zodpovedanie O-000030/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Vec: Plánované škrty v rozpočte POSEI

Komisia vo svojom návrhu nariadenia o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na roky 2021 – 2027 (COM(2018) 0394) navrhuje zníženie rozpočtu o 3,9 % pre program POSEI, z ktorého sa poskytuje pomoc odľahlým regiónom so špecifickými problémami, ako je odľahlosť, ostrovný charakter alebo náročné podnebie.

Odľahlé regióny EÚ trpia zjavnými špecifickými obmedzeniami: vzdialenosť, rozptýlenosť a obmedzené závislé trhy. Tieto obmedzenia si vyžadujú pozitívne politiky a investície ako protiváhu trendov hospodárskej, sociálnej a demografickej krízy. Štrukturálne fondy EÚ určené na rozvoj najvzdialenejších regiónov posilňujú v týchto regiónoch výrobné odvetvia, zvyšujú ponuku a kvalitu verejných služieb, zlepšujú ich prepojenie dostupnou dopravou a chránia ich ekosystémy a tradičné ľudské činnosti. Preto sú nevyhnutné pre boj s rôznym stupňom izolácie, ktorou tieto regióny trpia.

Toto zníženie rozpočtu pre program POSEI ešte navyše navrhovaných škrtov v SPP a kohéznych fondoch je objektívne v rozpore s potrebami ekonomiky odľahlých regiónov a jej udržateľnosti. Je v rozpore so strategickým rozvojom, ktorý tieto regióny potrebujú.

Bez ohľadu na svoj pôvodný návrh súčasná aj bývalá Komisia uverejnila niekoľko oznámení s tým, že v ďalšom viacročnom finančnom rámci a v prechodnom období je ochotná tento návrh stiahnuť a zachovať súčasnú úroveň financovania POSEI. S týmto škrtmi prejavil nesúhlas aj Parlament a viacero členských štátov.

1. Ako hodnotí Komisia súčasný vplyv POSEI na hospodárstvo odľahlých regiónov?

2. Keďže odľahlé regióny trpia výraznými štrukturálnymi obmedzeniami, hodlá Komisia zachovať alebo zvýšiť rozpočtové prostriedky pre POSEI na obdobie po roku 2020 tak v rámci prechodnej regulácie pre rok 2021, ako aj v rámci následnej regulácie pre obdobie do roku 2027? Uvažuje Komisia o možnosti posilniť a rozšíriť pôsobnosť programu POSEI?

Predložené: 06/03/2020

Termín na zodpovedanie: 07/06/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 25. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia