Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 48kWORD 11k
16 Aibreán 2020
O-000031/2020/rev.2
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gComhairle
Riail 136
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
thar ceann Ghrúpa Renew
 Ábhar: Úsáid aipeanna rianaithe teagmhála sa chomhrac i gcoinne an choróinvíris

Tá obair ar bun ag gnólachtaí, ag taighdeoirí agus ag na húdaráis sna Ballstáit chun aip rianaithe teagmhála a fhorbairt mar chuid den fhreagra atá á thabhairt ar an bpaindéim. Leis na haipeanna sin is féidir foláirimh a chur chuig daoine a bhí an-chóngarach do dhuine infhabhtaithe, ionas gur féidir leo beartú iad féin a chur ar coraintín. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh cur chuige comhordaithe Eorpach ann, aip amháin Eorpach más féidir, sa mhargadh inmheánach agus i limistéar Schengen. Cé go bhféadfadh an-rath a bheith ar a húsáid, in éineacht le bearta áirithe eile, d’fhéadfadh sí a bheith ina huirlis a chuirfeadh isteach ar dhaoine freisin. Dá bhrí sin, ní mór coimircí leormhaithe agus na caighdeáin theicniúla chearta a bheith ag gabháil lena húsáid agus tá sé den riachtanas nach mbeadh ann ach beart sealadach chun daoine a chur ar an eolas go raibh siad an-chóngarach do dhuine infhabhtaithe, agus chuige sin amháin. Chaithfeadh dóthain den phobal úsáid a bhaint aisti freisin, ionas go mbeadh rath uirthi, agus ní bhainfear sin amach mura bhfuil muinín ag daoine as an gcóras.

1. An féidir leis an gComhairle a mhíniú conas a rannchuideoidh aip theagmhála leis an bhfreagra atá á thabhairt ar an bpaindéim, agus cad iad na réamhchoinníollacha a bheadh ag gabháil le go mbeadh rath uirthi, mar shampla ó thaobh dóthain den phobal a bheith á húsáid? Conas a rachfaí i dteagmháil le grúpaí daoine nach mbíonn fóin chliste acu de ghnáth, mar shampla daoine scothaosta?

2. An dóigh leis an gComhairle gur cheart go mbeadh aipeanna teagmhála deonach agus gur cheart don scéim a bheith sealadach? An féidir leis an gComhairle a chur in iúl cén bunús dlí a bheadh ann chun úsáid éigeantach aipe teagmhála a fhorchur? Conas a áiritheoidh an Chomhairle go mbeidh an leibhéal is airde de chosaint chibearshlándála ag gabháil le scéimeanna aipeanna teagmhála agus go n-éireofar as na scéimeanna sin a luaithe is a bheidh an ghéarchéim thart?

3. An gcloífidh an Chomhairle le dílárú mar threoirphrionsabal, agus an molfaidh sí do na Ballstáit aip dhíláraithe a roghnú, nach stórálfaidh sonraí i mbunachair sonraí láraithe, rud a dhéanfadh níos éasca é mí-úsáid a bhaint astu?

4. An dóigh leis an gComhairle gur cheart go mbeadh feidhmiú aipeanna rianaithe teagmhála go hiomlán trédhearcach trí úsáid a bhaint as foinse oscailte, ionas gur féidir le daoine an prótacal slándála agus príobháideachais is bun leo a fhíorú, agus an cód a sheiceáil chun a fháil amach an bhfuil an aip ag feidhmiú faoi mar a dúradh go raibh?

5. An dóigh leis an gComhairle gur cheart do sholáthraithe na n-aipeanna sin a bheith go hiomlán agus go heisiach rialaithe ag dlí an Aontais, agus nach mbeadh an baol ann go mbeidís faoi réir subpoena ó thríú tíortha a chuirfeadh iallach orthu na sonraí a bailíodh faoin scéim a roinnt leo

6. An aontaíonn an Chomhairle gur cheart trédhearcacht iomlán a bheith ann i ndáil leis an bpróiseas cinnteoireachta, lena n-áirítear próiseas roghnaithe na múnlaí/soláthraithe ar leith, agus go gcaithfí fógra a thabhairt faoi aon leas tráchtála?

Curtha síos: 16/04/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 17/07/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 20 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais