Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 10k
8 Bealtaine 2020
O-000036/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Christine Anderson
thar ceann Ghrúpa ID
 Ábhar: Measúnú an Choimisiúin maidir le caílíocht a fhreagraí ar cheisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn

De réir Riail 138(3) de na Rialacha Nós Imeachta, ní mór freagra a thabhairt ar cheisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn ar an gCoimisiún laistigh de shé seachtaine, nó trí seachtaine i gcás ceisteanna tosaíochta.

Sa fhreagra ón gCoimisiún ar cheist (P-002856/2019) an 14 Samhain 2019, a sháraigh go mór, arís, an spriocdháta chun freagra a thabhairt ar an gceist sin, ar cuireadh síos í an 18 Meán Fómhair 2019, chuir an Coimisiún an méid seo in iúl: ‘Is é an t-athrú daonlathach ceann de na deich dtosaíocht atá ag an gCoimisiún seo. Is cuid dhílis iad na ceisteanna i scríbhinn de chomhpháirtíocht speisialta an Choimisiúin le Parlaimint na hEorpa agus is modh grinnscrúdaithe thábhachtaigh iad a dtugann an Coimisiún an tosaíocht agus an aird pholaitiúil is gá dó.’

Sa bhreis air sin, míníodh an méid seo a leanas: ‘Le linn an téarma pharlaimintigh dheireanaigh (2014-2019), fuair an Coimisiún 43 249 gceist pharlaiminteacha, agus tugadh tosaíocht do 4 464 díobh. As an 43 249 gceist, tugadh freagra ar 13 882 díobh laistigh den amchlár a shocraigh Parlaimint na hEorpa’.

Ar an gcéad dul síos, de réir na n-uimhreacha, níor tugadh freagra ach ar aon trian de na ceisteanna laistigh den teorainn ama de shé seachtaine a leagtar síos sna Rialacha Nós Imeachta. Ar an dara dul síos, laghdaíonn sé sin go mór suim an phreasa sna freagraí, agus dá bhrí sin laghdaítear cuntasacht dhaonlathach an Choimisiúin. Ar an triú dul síos, is minic a bhíonn caílíocht na bhfreagraí lag. De ghnáth, cuirtear na freagraí i láthair mar théacs leanúnach i bhfoirm ráitis. Is minic nach dtugtar freagra in aon chor ar cheisteanna sonracha atá marcáilte agus uimhrithe sa cheist arna cur síos. Mar sin, d’fhéadfadh gá a bheith ann le ceist nua, a dhéanfaí a phróiseáil arís, le moill shuntasach.

Agus mé go hiomlán ar an eolas faoin staid urghnách atá ann faoi láthair mar gheall ar an gcoróinvíreas atá ag tógáil suas méid ama de chuid an Choimisiún nach bhfacthas cheana agus atá neamhghnách, ach muiníneach go dtiocfaidh normalú ar an staid in am trátha, iarraim ar an gCoimisiún:

1. Cé mhéid ceist in scríbhinn atá faighte ag an gCoimisiún ó thús a théarma reachtaigh reatha (ceisteanna tosaíochta agus neamhthosaíochta araon) agus cé mhéid díobh ar tugadh freagra in am orthu?

2. An ndearna an Coimisiún measúnú inmheánach ar cháilíocht a fhreagraí, agus conas atá sé i gceist aige a am freagartha agus cáilíocht a cheisteanna a fheabhsú?

3. An eol don Choimisiún go bhfuil freagraí déanacha le cáilíocht lag ag déanamh difear diúltach don fhormhaoirseacht pharlaiminteach, agus ag laghdú chuntasacht dhaonlathach an Choimisiúin dá bhrí sin?

Curtha síos: 08/05/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 09/08/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 12 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais