Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000039/2020

Téacsanna arna gcur síos :

O-000039/2020 (B9-0014/2020)

Díospóireachtaí :

OJ 14/09/2020 - 51

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 43kWORD 10k
4 Meitheamh 2020
O-000039/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 Ábhar: Tábhacht an bhonneagair uirbigh agus ghlais – Bliain Eorpach na gCathracha Níos Glaise 2022

Is tionscnamh de chuid ardán ENRanna Eorpacha í ‘Bliain Eorpach na gCathracha Níos Glaise 2022’ ina bhfuil eagraíochtaí a chumhdaíonn saincheisteanna amhail cearta leanaí, daoine faoi mhíchumas agus daoine scothaosta, daoine a bhfuil ailléirge ag cur orthu agus a bhfuil asma orthu, eagraíochtaí spóirt, grúpaí comhshaoil agus eagraíochtaí saoránach. Tá sé mar aidhm leis béim a leagan air go bhfuil an dúlra a bheith i gcathracha agus ár gcomharsanachtaí a ghlasú ar cheann de na deiseanna is mó nach mbaintear leas iomlán astu chun caighdeán maireachtála shaoránaigh na hEorpa a fheabhsú; chun méid agus cáilíocht an taighde a fheabhsú agus chun tacú le forbairt na nuálaíochta; saoránaigh a spreagadh le gníomhaíocht a dhéanamh chun feabhas a chur ar a gcomharsanachtaí féin; cultúr a chruthú ina bhfuil meas ar ár spásanna glasa; líon na dtionscadal bonneagair ghlais a mhéadú; treochlár a chruthú chun cathracha Eorpacha a ghlasú faoi 2030; agus, ar deireadh, na tionscnaimh ar fad atá ann cheana i réimse an bhonneagair ghlais a nascadh, dea-chleachtais a roinnt agus fuinneamh a chur leis an gclár oibre foriomlán ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal AE.

D’fhéadfadh an bonneagar glas cabhrú le haghaidh a thabhairt ar a lán de na dúshláin atá le sárú ag timpeallachtaí uirbeacha, amhail adhaimsir, cailliúint na bithéagsúlachta, coinneáil CO 2 , truailliú agus rioscaí sláinte, ar bhealach simplí agus costéifeachtach:

1. An bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún bliain a chruthú maidir le téama na gcathracha níos glaise in 2022, nó tacú lena cruthú, ar bliain í a dhéanfadh feasacht a ardú maidir leis an tábhacht a bhaineann le bonneagar glas i dtimpeallachtaí uirbeacha?

2. Conas atá éascaíocht á déanamh ag an gCoimisiún faoi láthair ar mhalartú dea-chleachtas agus cleachtas nuálach idir na Ballstáit agus cathracha maidir le timpeallachtaí uirbeacha a ghlasú? Ina theannta sin, i bhfianaise na tuarascála maidir le cur chun feidhme straitéis an Aontais maidir le bonneagar glas, cad iad na bearta a dhéanfaidh an Coimisiún chun cur le himscaradh an bhonneagair ghlais agus chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a tarraingíodh anuas?

Curtha síos: 04/06/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 05/09/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais