Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000039/2020

Ingivna texter :

O-000039/2020 (B9-0014/2020)

Debatter :

OJ 14/09/2020 - 51

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 10k
4 juni 2020
O-000039/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Angående: Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022

Europaåret för grönare städer 2022 är ett initiativ från en plattform av europeiska icke-statliga organisationer bestående av organisationer som arbetar med frågor som rör allt från barns, funktionsnedsattas och äldres rättigheter till personer som lider av allergier och astma, idrottsorganisationer, miljögrupper och medborgarorganisationer. Initiativet syftar till att belysa att mer natur i städerna och grönare stadsdelar är en av de största underutnyttjade möjligheterna att öka de europeiska medborgarnas livskvalitet samt öka kvantiteten och kvaliteten på forskning och utveckling av nya innovationer; uppmuntra medborgarna att engagera sig i förbättringen av sina egna stadsdelar; skapa en kultur där man uppskattar grönområdena; öka antalet projekt för grön infrastruktur och skapa en färdplan för miljöanpassning av europeiska städer senast 2030, och i slutändan koppla samman alla befintliga initiativ på området grön infrastruktur, utbyta bästa praxis och skapa dynamik för den övergripande agendan på lokal, nationell och europeisk nivå.

Med hänsyn till att grön infrastruktur på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt skulle kunna bemöta många utmaningar i stadsmiljöer, till exempel i fråga om extrema väderförhållanden, biologisk mångfald, koldioxidlagring, föroreningar och hälsorisker, ber vi kommissionen svara på följande frågor:

1. Planerar kommissionen att inrätta eller stötta inrättandet av ett temaår för grönare städer 2022 som skulle uppmärksamma vikten av grön infrastruktur i stadsmiljöer?

2. På vilket sätt underlättar kommissionen för närvarande utbyte av bästa praxis och innovativa metoder mellan medlemsstater och städer när det gäller miljöanpassning av stadsmiljöer? Dessutom, med tanke på rapporten om översynen av framstegen med genomförandet av EU:s strategi för grön infrastruktur, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att öka utbyggnaden av grön infrastruktur och ta itu med de frågor som tas upp?

Ingiven: 04/06/2020

Sista svarsdag: 05/09/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy