Парламентарен въпрос - O-000040/2020Парламентарен въпрос
O-000040/2020

Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда

Въпрос с искане за устен отговор O-000040/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2019/2816(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000040/2020
Внесени текстове :
O-000040/2020 (B9-0015/2020)
Гласувания :
Приети текстове :

На 11 март 2019 г. Комисията прие съобщение за стратегически подход на Европейския съюз към фармацевтичните продукти в околната среда (COM(2019)0128). В съответствие с член 8в от Директивата за приоритетните вещества приемането на този стратегически подход следва да бъде последвано, когато е целесъобразно, от предложения за мерки, които да бъдат взети на равнището на Съюза и/или на държавите членки, за да се овладее евентуалното въздействие на фармацевтичните вещества върху околната среда, с цел да се намалят заустванията, емисиите и уврежданията от тези вещества за водната среда, като се отчитат нуждите, свързани с общественото здравеопазване, и икономическата ефективност на предложените мерки. За да бъдат ефективни и за да се разпределят усилията равномерно, мерките следва да включват не само намаляване на замърсителите в края на процеса (например подобряване на пречистването на отпадъчните води), но да обхващат и първоначалните източници на емисии (напр. производство и използване), както и земната и водната среда.

В това съобщение се определят шест области на действие, свързани с възможни мерки: повишаване на информираността и популяризиране на разумната употреба на фармацевтични продукти; подкрепа за разработването на фармацевтични продукти, съществено по-безвредни за околната среда, и насърчаване на по-екологично производство; подобряване на оценката на риска за околната среда и прегледа ѝ; намаляване на загубите и подобряване на управлението на отпадъците; разширяване на мониторинга на околната среда; попълване на други пропуски в знанията.

В заключенията си от юни 2019 г. Съветът подчерта необходимостта Комисията „да направи оценка и да определи най-ефективните мерки, включително законодателни, за смекчаване на последиците от попадането на фармацевтични продукти в околната среда и за борба с развитието на антимикробна резистентност и да засили връзката със сектора на здравеопазването в това отношение“.

Внесен: 04/06/2020

Краен срок: 05/09/2020

Последно осъвременяване: 9 юни 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност