Parlementaire vraag - O-000040/2020Parlementaire vraag
O-000040/2020

  Strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000040/2020
  aan de Raad
  Artikel 136 van het Reglement
  Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
  namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

  Procedure : 2019/2816(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000040/2020
  Ingediende teksten :
  O-000040/2020 (B9-0015/2020)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Op 11 maart 2019 publiceerde de Commissie haar mededeling over een strategische aanpak van de Europese Unie van geneesmiddelen in het milieu (COM(2019)0128). Zoals voorgeschreven in artikel 8 quater van de richtlijn prioritaire stoffen, moet deze strategische benadering, waar gepast, worden gevolgd door voorstellen voor maatregelen die moeten worden genomen op het niveau van de Unie en/of de lidstaten voor het aanpakken van de mogelijke milieueffecten van farmaceutische stoffen, met het oog op de vermindering van lozingen, emissies en verliezen van dergelijke stoffen in het aquatische milieu, rekening houdend met de behoeften van de volksgezondheid en de kosteneffectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Om doeltreffend te zijn en de inspanningen gelijkelijk te spreiden, moeten maatregelen niet alleen “end-of-pipe”-controles omvatten (bv. verbeterde afvalwaterbehandeling) maar ook de oorspronkelijke bronnen van emissies (bv. productie en gebruik) aanpakken, en rekening houden met zowel het terrestrische als het aquatische milieu.

  In de mededeling worden zes gebieden voor actie en verscheidene specifieke acties in verband met mogelijke maatregelen genoemd: het bewustzijn verhogen en een verstandig gebruik van geneesmiddelen bevorderen; de ontwikkeling ondersteunen van geneesmiddelen die intrinsiek minder schadelijk zijn voor het milieu en groenere fabricage bevorderen; de milieurisicobeoordeling en de herziening ervan verbeteren; verspilling verminderen en het afvalbeheer verbeteren; milieucontrole uitbreiden; en andere lacunes in de kennis invullen.

  In zijn conclusies van juni 2019 roept de Raad de Commissie er nadrukkelijk toe op “om te beoordelen en te bepalen welke maatregelen, met inbegrip van wetgevingsmaatregelen, het meest doeltreffend zijn om de effecten van farmaceutische stoffen in het milieu in te perken en om de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie te bestrijden, en om op dit gebied de banden met de gezondheidssector te versterken”.

  Ingediend: 04/06/2020

  Vervalt: 05/09/2020

  Laatst bijgewerkt op: 9 juni 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid