Întrebare parlamentară - O-000040/2020Întrebare parlamentară
O-000040/2020

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000040/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2019/2816(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000040/2020
Texte depuse :
O-000040/2020 (B9-0015/2020)
Voturi :
Texte adoptate :

La 11 martie 2019, Comisia a adoptat o comunicare referitoare la abordarea strategică a Uniunii Europene privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului (COM(2019)0128). În conformitate cu articolul 8c din Directiva privind substanțele prioritare, această abordare strategică ar trebui urmată, după caz, de propuneri de măsuri care urmează să fie luate la nivelul Uniunii și/sau la nivelul statelor membre pentru a aborda posibilele efecte ale substanțelor farmaceutice asupra mediului, în vederea reducerii evacuărilor, emisiilor și pierderilor de astfel de substanțe în mediul acvatic, ținând seama de necesitățile în materie de sănătate publică și de raportul cost-eficacitate al măsurilor propuse. Pentru a fi eficace și pentru a se asigura o repartizare omogenă a eforturilor, aceste măsuri ar trebui să conțină nu numai controale la ieșirea din conductă (de exemplu îmbunătățirea metodelor de tratare a apelor reziduale), ci ar trebui, de asemenea, să vizeze sursele inițiale ale emisiilor (de exemplu, în fazele de fabricare și de utilizare) și ar trebui să aibă în vedere atât mediul terestru, cât și cel acvatic.

În Comunicare sunt menționate șase domenii de acțiune și o serie de acțiuni specifice legate de posibile măsuri: sensibilizarea în mai mare măsură cu privire la utilizarea prudentă a substanțelor farmaceutice și promovarea acesteia; sprijinirea dezvoltării de substanțe farmaceutice în mod intrinsec mai puțin nocive pentru mediu și promovarea unor modalități de producție mai ecologice; îmbunătățirea evaluării riscurilor pentru mediu și revizuirea acesteia; reducerea risipei și o mai bună gestionare a deșeurilor; extinderea monitorizării mediului și reducerea altor lacune în materie de cunoștințe.

În concluziile sale din iunie 2019, Consiliul a subliniat că Comisia ar trebui „să evalueze și să definească măsurile cele mai eficiente, inclusiv măsuri legislative, pentru a atenua efectele produselor farmaceutice asupra mediului și pentru a combate dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene, precum și pentru a consolida legătura cu sectorul sănătății în această privință”.

Depunere: 04/06/2020

Dată-limită: 05/09/2020

Ultima actualizare: 9 iunie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate