Postup : 2019/2816(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000040/2020

Predkladané texty :

O-000040/2020 (B9-0015/2020)

Rozpravy :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 48kWORD 10k
4. júna 2020
O-000040/2020
Otázka na ústne zodpovedanie O-000040/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Strategický prístup k liekom v životnom prostredí

Komisia prijala 11. marca 2019 oznámenie o strategickom prístupe Európskej únie k liekom v životnom prostredí (COM(2019)0128). V článku 8c smernice o prioritných látkach sa vyžaduje, aby sa v návrhoch opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni Únie a/alebo členských štátov v záujme riešenia otázky možných environmentálnych vplyvov farmaceutických látok, podľa vhodnosti zohľadňoval tento strategický prístup, a to s cieľom obmedziť vypúšťanie, emisie a úniky takýchto látok do vodného prostredia s prihliadnutím na potreby verejného zdravia a nákladovú efektívnosť navrhovaných opatrení. Na dosiahnutie účinnosti a rovnomerné rozloženie úsilia by opatrenia nemali zahŕňať len koncové kontroly (napr. zlepšenie čistenia odpadových vôd), ale mali by sa zaoberať aj pôvodnými zdrojmi emisií (napr. výrobou a používaním) a mali by zohľadňovať suchozemské, ako aj vodné prostredie.

V tomto oznámení sa stanovuje šesť oblastí, v ktorých je potrebné konať, ako aj viaceré konkrétne kroky týkajúce sa možných opatrení: zvýšiť informovanosť a podporovať obozretné používanie liekov; podporovať vývoj liekov, ktoré sú zo svojej podstaty menej škodlivé pre životné prostredie, a podporovať ekologickejšiu výrobu; zlepšiť posudzovanie rizika pre životné prostredie a jeho preskúmanie; znížiť plytvanie a zlepšiť nakladanie s odpadom; rozšíriť monitorovanie životného prostredia a odstrániť ďalšie nedostatky v poznatkoch.

Rada vo svojich záveroch z júna 2019 zdôraznila, že je potrebné, aby „Komisia posúdila a vymedzila najúčinnejšie opatrenia vrátane legislatívnych opatrení na zmiernenie účinkov liekov v životnom prostredí, na boj proti vzniku antimikrobiálnej rezistencie a na posilnenie väzby so sektorom zdravotníctva v tejto súvislosti“.

1. Aká je pozícia Rady, pokiaľ ide o strategický prístup a opatrenia, ktoré predložila Komisia?

2. Aké legislatívne a nelegislatívne opatrenia má Rada v úmysle podporiť, aby sa znížilo riziko spôsobené liekmi v životnom prostredí?

Predložené: 04/06/2020

Termín na zodpovedanie: 05/09/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 9. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia