Διαδικασία : 2019/2816(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000041/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000041/2020 (B9-0016/2020)

Συζήτηση :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 10k
4 Ιουνίου 2020
O-000041/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000041/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον

Στις 11 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (COM(2019)0128). Όπως προβλέπεται στο άρθρο 8γ της οδηγίας για τις ουσίες προτεραιότητας, μετά τη στρατηγική προσέγγιση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσουν, κατά περίπτωση, προτάσεις μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν σε ενωσιακό επίπεδο και/ή επίπεδο κρατών μελών για την αντιμετώπιση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φαρμακευτικών ουσιών, με στόχο τη μείωση των απορρίψεων, των εκπομπών και των διαρροών τους στο υδάτινο περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της δημόσιας υγείας και της σχέσης κόστους–αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η ισότιμη κατανομή των προσπαθειών, τα μέτρα δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε ελέγχους στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. βελτίωση της επεξεργασίας λυμάτων), αλλά να αφορούν και τις αρχικές πηγές εκπομπών (π.χ. παραγωγή και χρήση), και να εξετάζουν τόσο το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται έξι τομείς δράσης και διάφορες ειδικές δράσεις σχετικές με πιθανά μέτρα: αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση της συνετής χρήσης των φαρμάκων· στήριξη της ανάπτυξης φαρμάκων που είναι εγγενώς λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον και προώθηση πιο οικολογικών μεθόδων παρασκευής· βελτίωση της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου και της επανεξέτασής της· μείωση της σπατάλης και βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων· επέκταση περιβαλλοντικής παρακολούθησης· και κάλυψη άλλων κενών γνώσεων.

Δεδομένου ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να αναληφθεί ταχεία δράση ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από την παρουσία φαρμάκων στο περιβάλλον:

1. Ποια νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από την παρουσία φαρμάκων στο περιβάλλον;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα αυτά;

Κατάθεση: 04/06/2020

Λήξη προθεσμίας: 05/09/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου