Parlamendi esitatud küsimus - O-000041/2020Parlamendi esitatud küsimus
O-000041/2020

Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

Suuliselt vastatav küsimus O-000041/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2019/2816(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000041/2020
Esitatud tekstid :
O-000041/2020 (B9-0016/2020)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Komisjon võttis 11. märtsil 2019 vastu teatise „Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas“ (COM(2019)0128). Nagu on nõutud prioriteetsete ainete direktiivi artiklis 8c, tuleks selle strateegilise lähenemisviisi alusel esitada vajaduse korral ettepanekud liidu ja/või liikmesriigi tasandil võetavate meetmete kohta, millega võidelda farmatseutiliste toimeainete võimaliku keskkonnamõju vastu, et vähendada selliste ainete vettejuhtimist, heidet ja kadu veekeskkonda, võttes arvesse rahvatervise vajadusi ja kavandatud meetmete kulutõhusust. Mõjususe tagamiseks ja pingutuste võrdseks jaotumiseks peaksid meetmed hõlmama mitte ainult nn toruotsakontrolli (nt täiustatud reoveepuhastus), vaid ka algseid heiteallikaid (nt tootmine ja kasutamine) ning arvesse tuleks võtta nii maismaa- kui ka veekeskkonda.

Teatises esitatakse kuus meetmevaldkonda ja mitu konkreetset meedet, mis on omakorda seotud võimalike meetmetega: teadlikkuse suurendamine ja ravimite mõistliku tarbimise edendamine; oma olemuselt keskkonnale vähem kahjulike ravimite väljatöötamise toetamine ja keskkonnahoidlikuma tootmise edendamine; keskkonnariskide hindamine ja hindamise täiustamine; kadude vähendamine ja jäätmekäitluse tõhustamine; keskkonnaseire laiendamine ning muude teadmistelünkade täitmine.

Arvestades piisavalt tõendeid, et ravimitest tuleneva keskkonnaohu vähendamiseks tuleks kiiresti võtta meetmeid:

Esitatud: 04/06/2020

Tähtaeg: 05/09/2020

Viimane päevakajastamine: 9. juuni 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika