Парламентарни въпроси
PDF 73kWORD 12k
17 юни 2020 г.
O-000042/2020
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Относно: Зони, свободни от ЛГБТИ, в Полша в контекста на делото Rete Lenford

От 2019 г. насам няколко общини, региони и области се обявиха за „зони, свободни от ЛГБТИ“, което доведе до увеличение на случаите на превръщане на ЛГБТИ лицата в изкупителна жертва в Полша. В отговор на това местни активисти създадоха карта, озаглавена „Атлас на омразата“, в която се подчертава кои общински и местни органи са направили такива декларации. Някои от тези активисти понастоящем биват съдени от местните органи за участие в изготвянето на картата.

Проучване II на FRA за ЛГБТИ сочи, че положението на ЛГБТИ лицата в Полша става все по-тежко. В резултатите се изтъкват повишение на нетърпимостта и насилието срещу ЛГБТИ лицата и пълно недоверие на респондентите в усилията на правителството ефективно да се бори с предразсъдъците и нетърпимостта срещу тях, като това е най-ниският регистриран процент в ЕС (едва 4% ги считат за ефективни).

През декември 2019 г. Парламентът прие резолюция, в която призовава Комисията да използва всички инструменти и процедури, които има на свое разположение, за да гарантира пълното и правилно прилагане на принципите и ценностите на Договорите, включително производства за установяване на неизпълнение на задължения.

На 23 април 2020 г. Съдът на ЕС призна в делото Rete Lenford (дело C‑507/18), че хомофобските изявления биха могли да съставляват дискриминация по отношение на заетостта и професията, когато идват от лице, което има или може да бъде възприемано като имащо решаващо влияние върху политиката на даден работодател за наемане на работа.

Като реакция на тези събития:

1. Признава ли Комисията, че градските, общинските и регионалните съвети, които са се обявили за „зони, свободни от ЛГБТИ“, могат да се разглеждат като имащи решаващо влияние върху политиката на техните администрации за наемане на работа?

2. Изразява ли Комисията съгласие, че такива декларации са дискриминиращи по отношение на ЛГБТИ лицата, търсещи достъп до заетост или професия в местни или регионални административни органи?

3. Ще образува ли Комисията, като вземе предвид производството по преюдициалното запитване до Съда, производство за установяване на неизпълнение на задължения въз основа на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (2000/78/EО)?

4. В момента какви конкретни мерки предприема Комисията, за да гарантира, че защитниците на човешките права на ЛГБТИ в Полша, в т.ч. активистите, изготвили картата „Атлас на омразата“, са защитени от дискриминация в съответствие с принципите и ценностите, залегнали в Договорите?

Внесен: 17/06/2020

Краен срок: 18/09/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 24 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност