Menetlus : 2020/2778(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000042/2020

Esitatud tekstid :

O-000042/2020 (B9-0017/2020)

Arutelud :

PV 14/09/2020 - 16
CRE 14/09/2020 - 16

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 54kWORD 11k
17. juuni 2020
O-000042/2020
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Vastus täiskogul 
 Teema: LGBTI-vabad piirkonnad Poolas seoses Rete Lenfordi kohtuasjaga

Alates 2019. aastast on mitmed Poola kohalikud omavalitsused, piirkonnad ja maakonnad kuulutanud end LGBTI-vabadeks piirkondadeks, mille tagajärjeks on LGBTI-inimeste kasvav häbimärgistamine Poolas. Vastusammuna koostasid kohalikud aktivistid nn vihkamisatlase – kaardi, mis näitab, millised kohalikud omavalitsused on selliste avaldustega esinenud. Kohalikud omavalitsused on mõned sellised aktivistid kaardi koostamisel osalemise eest kohtusse kaevanud.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti II LGBTI-inimeste teemalisest uuringust nähtub, et selliste inimeste olukord Poolas on halvenenud. Uuringu tulemused näitavad, et LGBTI-inimeste vastane sallimatus ja vägivald on kasvanud, ning uuringu küsimustele vastajatel polnud vähimatki usku sellesse, et valitsus suudaks nende vastaseid eelarvamusi ja sallimatust tulemuslikult väärata; vastupidiste arvamuste osakaal oli ELi madalaim (ainult 4 % vastanutest pidas valitsuse meetmeid tulemuslikuks).

Euroopa Parlament võttis 2019. aasta detsembris vastu resolutsiooni, milles palutakse komisjonil kasutada kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid ja menetlusi, sealhulgas rikkumismenetlusi, et tagada aluslepingute väärtuste ja põhimõtete täielik ja nõuetekohane järgimine.

23. aprillil 2020 tunnistas Euroopa Liidu Kohus seoses Rete Lenfordi kohtuasjaga (kohtuasi C‑507/18), et homofoobsed avaldused võivad tähendada diskrimineerimist töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, kui need tulevad isikult, kellel on või kellel võidakse arvata olevat otsustav mõju tööandja värbamispoliitikale.

Selliste suundumustega seoses on meil järgmised küsimused.

1. Kas komisjon tunnistab, et ennast LGBTI-vabaks piirkonnaks kuulutanud linnade, piirkondade ja kohalike omavalitsuste volikogudel võib olla oma haldusaparaadi värbamispoliitikale otsustav mõju?

2. Kas komisjon nõustub väitega, et selliste avaldustega diskrimineeritakse LGBTI-inimesi, kes tahavad pääseda tööle või kutsealale kohalikes või piirkondlikes haldusasutustes?

3. Kas komisjon alustab Euroopa Kohtu eelotsust arvesse võttes Poola vastu direktiivi 2000/78/EÜ (võrdse kohtlemise kohta töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) põhjal rikkumismenetlust?

4. Mida teeb komisjon praegu konkreetselt selleks, et kaitsta LGBTI-inimeste õiguste kaitsjaid, sealhulgas vihkamisatlase koostajaid Poolas diskrimineerimise eest vastavalt aluslepingute väärtustele ja põhimõtetele?

Esitatud: 17/06/2020

Tähtaeg: 18/09/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 24. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika