Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 59kWORD 11k
17. kesäkuuta 2020
O-000042/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Aihe: Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa

Puolassa monet kunnat, alueet ja maakunnat ovat vuodesta 2019 lähtien julistaneet itsensä ”hlbti-vapaiksi alueiksi”, mikä on johtanut hlbti-henkilöt syntipukiksi leimaamisen lisääntymiseen Puolassa. Vastatoimena tälle paikalliset aktivistit loivat Atlas of Hate -teoksen, jossa osoitetaan kartalla, mitkä kunnalliset ja paikalliset hallinnot ovat antaneet tällaisia julistuksia. Eräät paikallishallinnot ovat nyt ryhtyneet oikeustoimiin näitä kyseisen kartan laatimiseen osallistuneita aktivisteja vastaan.

Euroopan unionin perusoikeusviraston toteuttamasta toisesta hlbti-katsauksesta käy ilmi, että hlbti-henkilöiden tilanne Puolassa on muuttunut hyvin vakavaksi. Katsauksen tulokset osoittavat selvästi, että suvaitsemattomuus ja väkivalta hlbti-henkilöitä kohtaan on lisääntynyt ja että kyselyyn vastaajat ovat menettäneet kokonaan uskonsa hallituksen pyrkimyksiin torjua tehokkaasti heitä kohtaan tunnettua ennakkoluuloisuutta ja suvaitsemattomuutta: vain neljä prosenttia heistä piti hallituksen toimia vaikuttavina, mikä on pienin osuus EU:ssa.

Parlamentti hyväksyi joulukuussa päätöslauselman, jossa se kehotti komissiota turvautumaan kaikkiin käytettävissään oleviin keinoihin ja menettelyihin varmistaakseen perussopimuksissa vahvistettujen periaatteiden ja arvojen täysimääräisen ja asianmukaisen noudattamisen, rikkomusmenettelyiden käynnistäminen mukaan luettuna.

Euroopan unionin tuomioistuin totesi 23. huhtikuuta 2020 Rete Lenford -asiassa (asia C-507/18) antamassaan ratkaisussa, että homofobiset lausunnot voivat merkitä syrjintää työssä tai ammatissa, jos niiden esittäjä on henkilö, joka käyttää, tai jonka oletetaan voivan käyttää, ratkaisevaa vaikutusvaltaa työnantajan työhönottopolitiikkaan.

Näiden tapahtumien johdosta esitämme seuraavat kysymykset:

1. Myöntääkö komissio, että itsensä ”hlbti-vapaiksi alueiksi” julistaneiden kaupunkien, kuntien ja alueiden valtuustojen voidaan katsoa käyttävän ratkaisevaa vaikutusvaltaa hallintojensa työhönottopolitiikkaan?

2. Onko komissio yhtä mieltä siitä, että tällaisilla julistuksilla syrjitään hlbti-henkilöitä, jotka hakevat työpaikkaa tai pyrkivät harjoittamaan ammattiaan paikallis- tai aluehallinnon elimissä?

3. Aikooko komissio – tuomioistuimen antama väliaikainen ratkaisu huomioon ottaen – käynnistää rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan yhdenvertaisesta kohtelusta työssä ja ammatissa annetun direktiivin rikkomisen (2000/78/EY) johdosta?

4. Mihin konkreettisiin toimiin komissio on ryhtynyt varmistaakseen, että hlbti-ihmisoikeuksien puolustajia, myös ”Atlas of Hate” -karttateoksen laatineita aktivisteja, suojellaan Puolassa perussopimusten periaatteiden ja arvojen piiriin kuuluvalta syrjinnältä?

Jätetty: 17/06/2020

Määräaika: 18/09/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 24. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö