Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 60kWORD 11k
17 Meitheamh 2020
O-000042/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Ábhar: Criosanna ‘saor ó LADTI’ sa Pholainn faoi chuimsiú chás Rete Lenford

Ó 2019, tá roinnt bardas, réigiún agus contae sa Pholainn tar éis a dhearbhú gur criosanna ‘saor ó LADTI’ iad agus, ag éirí as sin, tá ceap milleáin á dhéanamh ar dhaoine LADTI sa tír sin. Mar fhreagairt air sin, tá léarscáil ar a dtugtar ‘Atlas an Fhuatha’ cruthaithe ag gníomhaithe áitiúla ina dtarraingítear aird ar na bardais agus rialtais áitiúla a bhfuil na dearbhuithe sin déanta acu. Tá rialtais áitiúla ag agairt an dlí anois ar chuid de na gníomhaithe sin mar gheall ar lámh a bheith acu i dtáirgeadh na léarscáile.

Léiríonn Suirbhé LADTI II ó Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha go bhfuil an cás ag éirí i bhfad níos measa do dhaoine LADTI sa Pholainn. Tugann na torthaí chun suntais go bhfuil méadú ag teacht ar an éadulaingt agus ar an bhforéigean in aghaidh daoine LADTI agus nach gcreideann na freagróirí go bhfuil aon dícheall ar siúl ag an rialtas chun dul i ngleic ar bhonn éifeachtúil leis an réamhchlaonadh agus an éadulaingt ina n-aghaidh; tá sé sin ar an gcéatadán is ísle in AE (is 4% de na freagróirí amháin a mheasann go bhfuil dícheall an rialtais éifeachtach).

I mí na Nollag 2019, ghlac an Pharlaimint rún á iarraidh ar an gCoimisiún úsáid a bhaint as na huirlisí agus na nósanna imeachta go léir a bhí ar fáil dó chun a áirithiú go ndéantar prionsabail agus luachanna na gConarthaí a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go cuí, lena n-áirítear an úsáid a bhaintear as imeachtaí in aghaidh Ballstát a sháraíonn forálacha na gConarthaí.

An 23 Aibreán 2020, d’aithin CBAE i gcás Rete Lenford (Cás C-507/18) go bhféadfadh ráitis homafóbacha a bheith ina n-idirdhealú i réimse na fostaíochta agus na slí beatha nuair is duine a bhfuil tionchar cinntitheach aige nó aici ar bheartas earcaíochta an fhostóra, nó a bhféadfaí a mheas go bhfuil an tionchar sin aige nó aici, a dhéanann iad.

I bhfianaise na bhforbairtí sin:

1. An admhaíonn an Coimisiún go bhféadfaí a mheas gurb eintitis a bhfuil tionchar cinntitheach acu ar bheartas earcaíochta a riarachán atá sna comhairlí cathracha, bardais agus réigiúnacha atá tar éis iad féin a dhearbhú mar chriosanna ‘saor ó LADTI’?

2. An aontaíonn an Coimisiún gurb idirdhealú in aghaidh daoine LADTI atá ag lorg fostaíochta nó slí bheatha i gcomhlachtaí riaracháin áitiúla nó réigiúnacha atá sna dearbhuithe sin?

3. An ndéanfaidh an Coimisiún, agus réamhrialú na Cúirte á bhreithniú aige, imeachtaí cúirte a thionscnamh in aghaidh na Polainne ar an mbonn go bhfuil sí ag sárú na Treorach maidir le Cóir Chomhionann i gCúrsaí Fostaíochta (2000778/CE)?

4. Cad iad na bearta nithiúla atá á ndéanamh ag an gCoimisiún faoi láthair chun a áirithiú go dtabharfar cosaint ó idirdhealú, de réir raon feidhme phrionsabail agus luachanna na gConarthaí, do chosantóirí chearta an duine i réimse LADTI sa Pholainn, lena n-áirítear na gníomhaithe sin a tháirg an léarscáil ar a dtugtar ‘Atlas an Fhuatha’?

Curtha síos: 17/06/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 18/09/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 24 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais