Deputātu jautājumi
PDF 58kWORD 11k
2020. gada 17. jūnijs
O-000042/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Temats: No LGBTI brīvas zonas Polijā “Rete Lenford” lietas kontekstā

Kopš 2019. gada vairākas gminas, vojevodistes un apriņķi ir pasludinājuši sevi par “no LGBTI brīvām zonām”, novedot pie tā, ka LGBTI personas Polijā aizvien vairāk tiek padarītas par grēkāžiem. Reaģējot uz to, vietējie aktīvisti ir izveidojuši “Naida atlanta” karti, lai izceltu, kuras gminas un vietējās pašvaldības ir to izdarījušas. Vietējās pašvaldības dažus no šiem aktīvistiem tagad ir iesūdzējušas tiesā par līdzdalību šīs kartes izveidē.

Pamattiesību aģentūras otrais LGBTI apsekojums rāda, ka LGBTI stāvoklis Polijā ir kļuvis arvien smagāks. Rezultāti liecina par arvien lielāku neiecietību un vardarbību pret LGBTI personām un par to, ka respondenti it nemaz netic valdības centieniem iedarbīgi cīnīties pret aizspriedumiem un neiecietību pret LGBTI, šim rādītājam sasniedzot zemāko līmeni visā ES (tikai 4 % respondentu šos centienus uzskata par iedarbīgiem).

2019. gada decembrī Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā Komisija aicināta izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus un procedūras, lai — arī ar pārkāpuma procedūrām — nodrošinātu pilnīgu un pareizu Līguma principu un vērtību piemērošanu.

2020. gada 23. aprīlī “Rete Lenford” lietā (lieta C‑507/18) EST atzina, ka homofobiski izteikumi, ja tos pauž persona, kura ir vai var tikt uzskatīta par tādu, kas var izšķiroši ietekmēt darba devēja darbā pieņemšanas politiku, var būt diskriminācija nodarbinātības un profesijas jomā.

Reaģējot uz šo notikumu attīstību:

1. Vai Komisija atzīst, ka pilsētu, gminu un vojeveodistu padomes, kas sevi pasludinājušas par “no LGBTI brīvām zonām”, var uzskatīt par tādām, kuras var izšķiroši ietekmēt savu pārvaldes struktūru darbā pieņemšanas politiku?

2. Vai Komisija piekrīt, ka šādi paziņojumi ir diskriminējoši pret LGBTI personām, kas vēlas strādāt vietējās vai reģionālajās pārvaldes struktūrās?

3. Vai Komisija, ņemot vērā Tiesas prejudiciālo nolēmumu, sāks pārkāpuma procedūru pret Poliju, pamatojoties uz Direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātībā (2000/78/EK)?

4. Kādus konkrētus pasākumus Komisija pašlaik veic, lai nodrošinātu, ka LGBTI cilvēktiesību aizstāvji Polijā, tostarp aktīvisti, kas izveidoja “Naida atlanta” karti, ir pasargāti no diskriminācijas Līguma principu un vērtību piemērošanas jomā?

Iesniegšanas datums: 17/06/2020

Termiņš: 18/09/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika