Parlementaire vragen
PDF 61kWORD 11k
17 juni 2020
O-000042/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Betreft: LGBTI-vrije zones in Polen in het kader van de zaak Rete Lenford

Sinds 2019 hebben meerdere gemeentes, regio’s en provincies “LGBTI-vrije zones” uitgeroepen, hetgeen ertoe heeft geleid dat LGBTI-personen in Polen nog vaker tot zondebok worden gemaakt. In reactie hierop hebben lokale activisten de “Atlas van Haat” gemaakt, een kaart waarop te zien is welke gemeentes en lokale overheden zichzelf “LGBTI-vrij” hebben verklaard. Een aantal van deze activisten wordt nu aangeklaagd door lokale overheden voor hun betrokkenheid bij het maken van deze kaart.

Uit de tweede LGBTI-enquête van het FRA blijkt dat de situatie nog nijpender is geworden voor LGBTI-personen in Polen. De resultaten van de enquête laten zien dat onverdraagzaamheid en geweld jegens LGBTI-personen toenemen en dat respondenten totaal geen vertrouwen hebben in de inspanningen van de overheid om vooroordelen en onverdraagzaamheid jegens hen te bestrijden. Polen scoort op dit gebied het slechts in de EU (slechts 4 % acht de overheidsmaatregelen doeltreffend).

In december 2019 heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin het de Commissie verzoekt alle tot haar beschikking staande instrumenten en procedures in te zetten om toe te zien op de volledige en correcte toepassing van de beginselen en waarden van het Verdrag, waaronder het gebruik van inbreukprocedures.

Het HvJ-EU heeft in zijn uitspraak van 23 april 2020 in de zaak Rete Lenford (zaak C-507/18) erkend dat homofobe uitlatingen kunnen worden beschouwd als discriminatie in arbeid en beroep wanneer deze uitlatingen worden gedaan door iemand die een beslissende invloed kan uitoefenen, of kan worden gezien als iemand die een dergelijke invloed kan uitoefenen, op het aanwervingsbeleid van een werkgever.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen:

1. Erkent de Commissie dat steden, gemeentes en regionale raden die “LGBTI-vrije zones” hebben uitgeroepen kunnen worden gezien als instanties die een beslissende invloed kunnen uitoefenen op het aanwervingsbeleid van hun diensten?

2. Is de Commissie het ermee eens dat het uitroepen van deze zones beschouwd kan worden als een vorm van discriminatie tegen LGBTI-personen die bij lokale of regionale organen toegang tot arbeid in loondienst of tot een beroep zoeken?

3. Zal de Commissie, gezien de prejudiciële verwijzing van het Hof, een inbreukprocedure inleiden tegen Polen op basis van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep (2000/78/EG)?

4. Welke concrete stappen zet de Commissie op dit moment om ervoor te zorgen dat LGBTI-mensenrechtenverdedigers in Polen, waaronder de activisten die de “Atlas van Haat” hebben gemaakt, worden beschermd tegen discriminatie binnen de werkingssfeer van de Verdragsbeginselen en -waarden?

Ingediend: 17/06/2020

Vervalt: 18/09/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid