Parlamentsfrågor
PDF 60kWORD 11k
17 juni 2020
O-000042/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Angående: Hbti-fria zoner i Polen och Rete Lenford-fallet

Sedan 2019 har flera kommuner, regioner och distrikt förklarat sig själva ”hbti-fria zoner”, vilket har lett till att hbti-personer i allt högre grad skuldbeläggs. Som en reaktion på detta har lokala aktivister skapat en ”hatatlas” för att belysa vilka kommunala och lokala myndigheter som har gjort sådana förklaringar. Vissa av dessa aktivister åtalas nu av lokala myndigheter för sin inblandning i framtagningen av denna karta.

Den andra undersökningen om hbti-personer från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar att situationen för hbti-personer i Polen har blivit allt svårare. Resultaten visar att det skett en ökning av intoleransen och våldet mot hbti-personer och att de tillfrågade helt saknar tilltro till regeringens insatser för att bekämpa fördomar och intolerans. Polens resultat är här de allra lägsta i EU (endast 4 procent uppfattar dessa insatser som effektiva).

I december 2019 antog parlamentet en resolution där kommissionen uppmanas att använda alla verktyg och förfaranden som står till dess förfogande för att säkerställa en fullständig och korrekt tillämpning av fördragets principer och värden, inbegripet användningen av överträdelseförfaranden.

Den 23 april erkände EU-domstolen i Rete Lenford -fallet (mål C-507/18) att homofobiska uttalanden kan utgöra diskriminering i arbetslivet när de görs av person som kan uppfattas ha ett avgörande inflytande på arbetsgivarens anställningspolicy.

Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att svara på följande:

1. Erkänner kommissionen att ledningen för de städer, kommuner och regioner som har förklarat sig själva ”hbti-fria zoner” kan uppfattas ha ett avgörande inflytande på sina förvaltningars anställningspolicy?

2. Håller kommissionen med om att sådana uttalanden innebär diskriminering mot hbti-personer som söker anställning eller yrkesutövning vid lokala eller regionala förvaltningsorgan?

3. Kommer kommissionen med beaktande av EU-domstolens förhandsavgörande inleda ett överträdelseförfarande mot Polen på grundval av direktivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78/EG)?

4. Vilka konkreta åtgärder vidtar nu kommissionen för att säkerställa att hbti-människorättsförsvarare i Polen, inbegripet de aktivister som tog fram hatatlasen, skyddas från diskriminering inom ramen för tillämpningen av fördragets principer och värden?

Ingiven: 17/06/2020

Sista svarsdag: 18/09/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 24 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy