Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 49kWORD 10k
30 Meitheamh 2020
O-000043/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Hélène Laporte
thar ceann Ghrúpa ID
 Ábhar: Next Generation EU agus Airteagal 311 de CFAE

An 27 Bealtaine 2020, nochtaigh Uachtarán an Choimisiúin Ursula van der Leyen a plean téarnaimh, ‘Next Generation EU’, le buiséad EUR 750 billiún chun cuidiú leis na Ballstáit an suaitheadh eacnamaíoch atá ann de bharr ghéarchéim COVID-19 a shárú. Den chéad uair riamh, beidh cead ag an gCoimisiún iasacht a fháil ar na margaí airgeadais. Tá Airteagal 311 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), áfach, ina luaitear go maoineofar an buiséad go hiomlán óna acmhainní dílse, ar neamhréir leis an togra sin. Ina fhreagra ar cheist i scríbhinn E-001662/2015, chuir an Coimisiún in iúl go sainráite nach féidir an bhearna idir ioncam agus caiteachas a líonadh trí fhiachas poiblí a eisiúint, mar nach gcomhlíonann sé sin na Conarthaí. Dhéanfadh an t-eisiúint fiachais na caidrimh airgeadais laistigh den Aontas a athrú go suntasach, toisc go ndéanfadh sé an nasc idir an fhreagracht as beartais airgeadais agus eacnamaíoch agus an dliteanas i leith na rioscaí a leanfadh as a bhriseadh. Bheadh gá le hathrú Conartha i gceist leis sin – pointe a léirigh Deutsche Bundesbank ina Monatsbericht (tuarascáil míosúil) de mhí Aibreán 2020.

1. Conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún a chinntiú go bhfuil na pleananna téarnaimh i gcomhréir le hAirteagail 310 agus 311 de CFAE?

2. Conas a réitíonn an Coimisiún an t-eisiúint fiachais leis an mbunphrionsabal atá cumhdaithe sna Conarthaí agus sna bunreachtanna náisiúnta araon nach mór neamhspleáchas buiséadach a bheith ar an leibhéal buiséadach náisiúnta, agus nach mór gurb amhlaidh a bheidh an cás fad is nach mbeidh an tAontas aitheanta mar stát sa dlí idirnáisiúnta?

3. Cé mhéid ball foirne agus cé mhéid acmhainní a mheasann an Coimisiún atá ar fáil aige chun an fiachas seo a bhainistiú, ós rud é go ndéanann formhór na mBallstát é seo a sheachfhoinsiú go gníomhaireacht bainistíochta fiachais nó go cistí príobháideacha?

Curtha síos: 30/06/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 01/10/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 1 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais