Парламентарен въпрос - O-000044/2020Парламентарен въпрос
O-000044/2020

Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост

Въпрос с искане за устен отговор O-000044/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2020/2531(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000044/2020
Внесени текстове :
O-000044/2020 (B9-0013/2020)
Гласувания :
Приети текстове :

На 11 декември 2019 г. Комисията публикува своето съобщение относно Европейския зелен пакт (COM(2019)640). В съобщението се казва, че за да се осигури нетоксична околна среда, до лятото на 2020 г. Комисията ще представи стратегия за устойчивост на химичните вещества. Съобщението посочва, че стратегията ще спомогне за по-добрата защита на гражданите и на околната среда от опасните химични вещества и ще насърчи иновациите при разработването на безопасни и устойчиви алтернативи. Освен това Комисията обяснява, че ще разгледа начина, по който да се използват по-добре агенциите и научните органи на ЕС, за да се премине към процес, основан на принципа „едно вещество – една оценка“ и да се осигури по-голяма прозрачност при определянето на приоритети в действията по въпросите на химичните вещества. Според Комисията нормативната уредба ще трябва също така бързо да отразява научните доказателства за риска от ендокринните нарушители, опасните химични вещества в стоките, включително вносните стоки, комбинираното въздействие на различни химични вещества и силно устойчивите химични вещества.

При положение че в законодателството на ЕС бяха установени редица предизвикателства, пропуски и слабости:

Внесен: 30/06/2020

Краен срок: 01/10/2020

Последно осъвременяване: 1 юли 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност