Parlamentná otázka - O-000044/2020Parlamentná otázka
O-000044/2020

  Chemikálie – stratégia udržateľnosti

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000044/2020
  Komisii
  článok 136 rokovacieho poriadku
  Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
  v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  Postup : 2020/2531(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000044/2020
  Predkladané texty :
  O-000044/2020 (B9-0013/2020)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Európska komisia prijala 11. decembra 2019 oznámenie o európskej zelenej dohode (COM(2019)0640). Komisia v ňom oznamuje, že s cieľom zabezpečiť netoxické prostredie predloží do leta 2020 stratégiu udržateľnosti pre chemikálie. V oznámení sa ďalej uvádza, že stratégia pomôže lepšie chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami a podporí inovácie umožňujúce vývoj bezpečných a udržateľných alternatív. Okrem toho Komisia vysvetľuje, že preskúma, ako lepšie využívať agentúry a vedecké orgány EÚ na dosiahnutie pokroku pri zavádzaní postupu „jedna látka – jedno posúdenie“ a zabezpečenie väčšej transparentnosti pri určovaní prioritných opatrení prijímaných v súvislosti s chemickými látkami. Podľa Komisie bude musieť regulačný rámec taktiež urýchlene zohľadňovať vedecké dôkazy o rizikách, ktoré predstavujú endokrinné disruptory, nebezpečné chemické látky vo výrobkoch vrátane dovážaných výrobkov, kombinované účinky rôznych chemických látok a veľmi perzistentné chemické látky.

  Vzhľadom na to, že v právnych predpisoch EÚ boli zistené viaceré problémy, medzery a nedostatky:

  Predložené: 30/06/2020

  Termín na zodpovedanie: 01/10/2020

  Posledná úprava: 1. júla 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia