Förfarande : 2020/2531(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000044/2020

Ingivna texter :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Debatter :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 10k
30 juni 2020
O-000044/2020
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Svar i kammaren 
 Angående: Kemikaliestrategin för hållbarhet

Den 11 december 2019 antog kommissionen sitt meddelande om den europeiska gröna given (COM(2019)0640). I meddelandet anges att kommissionen för att säkerställa en giftfri miljö kommer att lägga fram en kemikaliestrategi för hållbarhet senast sommaren 2020. I meddelandet anges att strategin kommer att bidra till ett bättra skydda medborgarna och miljön mot farliga kemikalier och uppmuntra till innovation för att utveckla säkra och hållbara alternativ. Dessutom förklarar kommissionen att den kommer att se över hur man bättre kan använda EU:s myndigheter och vetenskapliga organ för att övergå till att göra separata bedömningar av varje ämne och ge mer insyn i hur man prioriterar åtgärder för hantering av kemikalier. Enligt kommissionen kommer regelverket också att snabbt behöva återspegla den vetenskapliga utvecklingen i fråga om risker med hormonstörande ämnen, farliga kemikalier i produkter (även importerade produkter), kombinationseffekter mellan olika kemikalier samt mycket långlivade kemikalier.

Mot bakgrund av de olika utmaningar, luckor och brister som identifierades i EU-lagstiftningen uppmanas kommissionen att svara på följande:

1. Vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder avser kommissionen att vidta inom ramen för kemikaliestrategin för hållbarhet? Hur tänker kommissionen framför allt förbättra Reach och täppa till luckorna i all kemikalielagstiftning och i den relevanta sektorsspecifika lagstiftningen i EU för att åstadkomma samstämmighet och en hög skyddsnivå? Hur avser kommissionen att hantera hormonstörande ämnen, kombinationseffekter mellan olika kemikalier och långlivade kemikalier för att minimera exponeringen?

2. Vilken är tidsplanen för dessa åtgärder?

3. Hur kommer kommissionen att säkerställa EU-industrins konkurrenskraft på kort, medellång och lång sikt, mot bakgrund av EU:s strängare regler jämfört med andra regioner och länder?

4. Hur kommer kommissionen att säkerställa efterlevnaden bland medlemsstaterna?

Ingiven: 30/06/2020

Sista svarsdag: 01/10/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 1 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy