Parlamentsfrågor
PDF 53kWORD 11k
1 juli 2020
O-000045/2020
Fråga för muntligt besvarande
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 136 i arbetsordningen
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)
 Angående: Människorättssituationen i Iran, i synnerhet för dödsdömda politiska fångar

Människorättssituationen i Iran är fortfarande katastrofal. Mer än 12 000 personer har gripits och minst 1 500 personer dödades när demonstrationerna bröt ut i november förra året. Det finns fortfarande ingen information om vad som har hänt med många av de frihetsberövade. Den 18 december 2019 antog FN:s generalförsamling en resolution där man för 66:e gången fördömde den iranska regimen för systematiska människorättskränkningar, inbegripet godtyckliga gripanden, internering av fångar, trakasserier av etniska minoriteter och inskränkningar av yttrandefriheten. Den 19 december 2019 antog parlamentet en resolution där man fördömde den iranska regimens svar på de fredliga demonstrationerna i november 2019 och krävde att alla demonstranter, människorättsförsvarare och journalister som sitter fängslade villkorslöst skulle friges. Nya vågor av gripanden har svept över landet under de senaste månaderna. Två iranska elitstudenter, Ali Younesi och Amir Hossein Moradi, greps och misshandlades den 10 april 2020 utan någon motivering. Den iranska oppositionen offentliggjorde därefter namnen på 18 andra personer som gripits under de senaste demonstrationerna. För några dagar sedan bekräftade Irans högsta domstol dödsdomarna mot Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi and Saeed Tamjidi, som greps och anklagades för politiska brott i samband med demonstrationerna i november förra året. Regimen utdömer regelbundet spöstraff mot bland annat demonstranter och dissidenter. Den iranska regimen har hittills nekat FN:s särskilda rapportör inresa i landet och hindrat alla former av övervakning av människorättssituationen i Iran.

1. De personer som orättmätigt har gripits och frihetsberövats utsätts för tortyr, och vissa av dem riskerar även dödsstraff. Vilka konkreta och brådskande initiativ planerar utrikestjänsten att vidta för att förhindra eventuella avrättningar, stoppa tortyr och säkerställa att den iranska regimen släpper de personer som orättmätigt har frihetsberövats och gripits?

2. Vilka proaktiva åtgärder överväger EU att vidta för att stärka människorättssituationen i Iran och säkerställa att iranierna åtnjuter mötesfrihet och kan utöva sin yttrandefrihet i samband med framtida demonstrationer utan att riskera repressalier från regimens sida?

3. Vilka åtgärder har utrikestjänsten vidtagit när det gäller fallen med politiska fångar som har dömts till döden efter demonstrationerna i november, däribland Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi och Saeed Tamjidi, och hur har utrikestjänsten hanterat fallet Ali Younesi?

4. Islamiska revolutionsgardets inflytande och makt ökar. USA har fört upp Islamiska revolutionsgardet på förteckningen över terroristorganisationer. Kommer EU att göra detta också, med beaktande av Islamiska revolutionsgardets roll i det blodiga tillslaget mot fredliga demonstranter i november? Hur ser EU på Islamiska revolutionsgardets förstärkta grepp om makten i Iran när det gäller de mänskliga rättigheterna och de bilaterala förbindelserna mellan EU och Iran?

5. Kommer den höga representanten att överväga åtgärder för att införa riktade personliga sanktioner mot dem som är ansvariga för allvarliga människorättskränkningar, och skicka ett tydligt och avgörande budskap till Iran om att EU motsätter sig denna situation?

Ingiven: 01/07/2020

Sista svarsdag: 02/10/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 3 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy