Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 52kWORD 11k
7. juli 2020
O-000046/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)
 Om: Status over Rådets forhandlinger om forordningen om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

I maj 2018 forelagde Kommissionen et forslag til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ("forordningen").

Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning til forslaget til forordning i april 2019 og erklærede, at det var parat til at indlede interinstitutionelle forhandlinger. Rådet har drøftet forslaget til forordning på sine møder, men har endnu ikke vedtaget sin holdning eller tilstrækkeligt informeret Parlamentet om den aktuelle status i forhandlingerne om forordningen.

Parlamentet har opfordret Rådet til at indlede meningsfulde drøftelser om dets igangværende forhandlinger og har understreget, at det ikke kun vil gummistemple et fait accompli fra Det Europæiske Råds side uden egentlige forhandlinger om alle elementer i pakken for den flerårige finansielle ramme (FFR) og sektorspecifik lovgivning, herunder forordningen (1) .

På denne baggrund vil vi gerne stille Rådet følgende spørgsmål:

1. Hvad er de vigtigste punkter i forordningen, der stadig drøftes i Rådet?

2. Da forordningen er baseret på artikel 322, stk. 1, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal den vedtages i efter den almindelige lovgivningsprocedure. Kan Rådet, idet der henvises til, at Det Europæiske Råd ifølge artikel 15, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union "ikke udøver lovgivende funktioner", bekræfte, at Det Europæiske Råds konklusioner om FFR ikke vil vedrøre forslagets væsentlige indhold, såsom den beslutningsprocedure, der skal anvendes, da dette vil udgøre et klart indgreb i medlovgivernes lovgivningsmæssige beføjelser?

3. Hvornår agter Rådet at indlede forhandlinger med Parlamentet?

Indgivet: 07/07/2020

Svarfrist: 08/10/2020

(1)Se Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (Vedtagne tekster, (P9_TA(2019)0032).
Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik