Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 50kWORD 11k
7 Iúil 2020
O-000046/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gComhairle
Riail 136
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)
 Ábhar: An staid mar atá i leith chaibidlíochtaí na Comhairle ar an rialachán maidir le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis an smacht reachta sna Ballstáit.

I mí na Bealtaine 2018, chuir an Coimisiún togra ar aghaidh le haghaidh rialachán maidir le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis an smacht reachta sna Ballstáit (‘an Rialachán’).

Ghlac an Pharlaimint a seasamh ar an gcéad léamh maidir leis an togra le haghaidh an rialacháin i mí Aibreáin 2019, agus dúirt sí go raibh sí réidh le tús a chur le caibidlíochtaí idirinstitiúideacha. Phléigh an Chomhairle an togra le haghaidh an rialacháin ag a cuid cruinnithe, ach níl a seasamh glactha fós aici ar staid reatha na gcaibidlíochtaí maidir leis an rialachán, ná níor chuir sí an Pharlaimint ar an eolas go leordhóthanach ina taobh.

D’iarr an Pharlaimint ar an gComhairle dul i mbun cainteanna fónta faoin gcaibidlíocht atá fós ar siúl aici, agus chuir sí i bhfios go láidir nach ndéanfadh sí fait accompli ón gComhairle Eorpach a fhaomhadh gan cheist, gan gabháil do chaibidlíocht chuí ar gach gné de phacáiste an chreata airgeadais ilbhliantúil (CAI) agus den reachtaíocht earnála, lena n-áirítear an rialachán (1) .

I bhfianaise an mhéid sin, ba mhaith linn go bhfreagródh an Chomhairle na ceisteanna seo a leanas:

1. Cad iad na príomhphointí den rialachán atá fós á bplé sa Chomhairle?

2. Ós rud é go bhfuil an Rialachán bunaithe ar Airteagal 322(1)(a) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, déantar cinneadh ina leith faoin ngnáthnós imeachta reachtach. Ós rud é go sonraítear in Airteagal 15(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach nach ndéanfaidh an Chomhairle Eorpach ‘feidhmeanna reachtacha a fheidhmiú’, an féidir leis an gComhairle a dheimhniú nach dtabharfar aghaidh sna conclúidí ón gComhairle Eorpach maidir le CAI ar inneachar substainteach an togra, lena n-áirítear ar ábhair amhail an nós imeachta cinnteoireachta a bheidh le cur i bhfeidhm, ós rud é go mbeadh sé sin ina shárú soiléir ar shainchumais reachtacha na gcomhreachtóirí?

3. Cathain atá sé i gceist ag an gComhairle tús a chur leis an gcaibidlíocht leis an bParlaimint?

Curtha síos: 07/07/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 08/10/2020

(1)Féach rún ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Deireadh Fómhair 2019 ar chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid anois freastal ar ionchas na saoránach (Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0032).
Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais