Parlamentiniai klausimai
PDF 54kWORD 11k
2020 m. liepos 7 d.
O-000046/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)
 Tema: Derybų Taryboje dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų dabartinė padėtis

2018 m. gegužės mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (toliau – Reglamentas).

Parlamentas 2019 m. balandžio mėn. per pirmąjį svarstymą priėmė poziciją dėl Reglamento ir nurodė, kad yra pasirengęs pradėti tarpinstitucines derybas. Taryba per savo posėdžius aptarė pasiūlymą dėl Reglamento, tačiau dar nepriėmė savo pozicijos ir nepakankamai informavo Parlamentą apie derybų dėl Reglamento dabartinę padėtį.

Parlamentas paragino Tarybą pradėti prasmingas diskusijas apie šiuo metu vykdomas savo derybas ir pabrėžė, kad jis automatiškai nepatvirtins Europos Vadovų Tarybos susiderėto teksto be tinkamų derybų dėl visų daugiametės finansinės programos (DFP) dokumentų rinkinio ir atskirų sektorių teisės aktų, įskaitant Reglamentą (1) , elementų.

Atsižvelgdami į tai, norėtume, kad Taryba atsakytų į šiuos klausimus:

1. Dėl kurių pagrindinių Reglamento punktų vis dar vyksta diskusijos Taryboje?

2. Kadangi Reglamento pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 1 dalies a punktas, jis priimamas pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kad, kad Europos Sąjungos sutarties 15 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad Europos Vadovų Taryba „nevykdo teisėkūros funkcijų“, ar Taryba gali patvirtinti, kad Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl DFP nebus nagrinėjamas esminis pasiūlymo turinys, be kita ko, tokiais klausimais, kaip taikytina sprendimų priėmimo procedūra, kadangi tai būtų aiškus kišimasis į teisėkūros institucijų teisėkūros prerogatyvas?

3. Kada Taryba ketina pradėti derybas su Parlamentu?

Pateikta: 07/07/2020

Atsakyti iki: 08/10/2020

(1)Žr. 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“ (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032)).
Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. liepos 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika