Parlementaire vragen
PDF 52kWORD 11k
7 juli 2020
O-000046/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)
 Betreft: Stand van zaken bij de onderhandelingen in de Raad over de verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

In mei 2018 heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd voor een verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (“de verordening”).

Het Parlement heeft in april 2019 zijn standpunt in eerste lezing over het voorstel voor een verordening vastgesteld, en aangegeven dat het bereid was interinstitutionele onderhandelingen te starten. De Raad heeft het voorstel voor een verordening tijdens zijn vergaderingen besproken, maar heeft nog geen standpunt bepaald of het Parlement voldoende geïnformeerd over de stand van zaken bij de onderhandelingen over de verordening.

Het Parlement heeft de Raad opgeroepen tot zinvolle gesprekken over zijn lopende onderhandelingen, en heeft benadrukt dat het een “fait accompli” van de Europese Raad niet automatisch zal goedkeuren zonder serieuze onderhandelingen over alle aspecten van het pakket van het meerjarig financieel kader (MFK) en sectorale wetgeving, met inbegrip van de verordening (1) .

Kan de Raad tegen de achtergrond van het voorgaande antwoord geven op de volgende vragen:

1. Wat zijn de belangrijkste punten van de verordening waarover nu nog gesprekken plaatsvinden in de Raad?

2. Het voorstel is gebaseerd op artikel 322, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat in de gewone wetgevingsprocedure voorziet. Kan de Raad, gezien het feit dat in artikel 15, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie staat dat de Europese Raad “geen wetgevingstaak uitoefent”, bevestigen dat de conclusies van de Europese Raad over het MFK niet raken aan inhoudelijke elementen van het voorstel, waaronder aan zaken als de toepasselijke besluitvormingsprocedure, aangezien dit neer zou komen op een duidelijke aantasting van de wetgevingsbevoegdheden van de medewetgevers?

3. Wanneer denkt de Raad te starten met onderhandelingen met het Parlement?

Ingediend: 07/07/2020

Vervalt: 08/10/2020

(1)Zie zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen, (Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0032).
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid