Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000048/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000048/2020

  Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά

  9.7.2020

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000048/2020
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 136 του Κανονισμού
  Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)

  Πολυάριθμες μελέτες και δοκιμές έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν διαφορές στη σύνθεση των προϊόντων και στα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που διανέμονται και πωλούνται στην ενιαία αγορά με την ίδια ονομασία και με φαινομενικά πανομοιότυπη συσκευασία, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών ανησυχεί για τις διαφορές αυτές.

  Το φαινόμενο αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος των καταναλωτών στις αγορές των διαφόρων κρατών μελών. Καμία διάκριση δεν μπορεί όμως να γίνει αποδεκτή. Όλοι οι καταναλωτές της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα της ίδιας ποιότητας. Ταυτόχρονα, επικρατεί αβεβαιότητα για την υγεία των καταναλωτών.

  Αν και το Κοινοβούλιο έχει κάνει ένα πρώτο βήμα για την καταπολέμηση των προϊόντων δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά με την έγκριση έκθεσης σχετικά με αυτά τα προϊόντα, η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς ρυθμισμένη ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των προϊόντων δύο ποιοτήτων. Προϊόντα με την ίδια εμπορική ονομασία και συσκευασία μπορεί, παρ’ όλα αυτά να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο.

  Κατάθεση: 09/07/2020

  Λήξη προθεσμίας: 10/10/2020

  Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουλίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου