Parlamentné otázky
PDF 56kWORD 11k
9. júla 2020
O-000048/2020
Otázka na ústne zodpovedanie O-000048/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)
 Vec: Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu

Mnohými štúdiami a testami sa preukázalo, že existujú rozdiely v zložení výrobkov a prísadách používaných vo výrobkoch distribuovaných a predávaných na jednotnom trhu pod tou istou značkou a v zdanlivo identických baleniach. Táto prax má negatívny vplyv na spotrebiteľov. Veľká väčšina spotrebiteľov je týmito rozdielmi znepokojená.

Tento jav predstavuje diskrimináciu spotrebiteľov na trhoch rôznych členských štátov. Akákoľvek diskriminácia je neprijateľná. Všetci spotrebitelia v EÚ by mali mať prístup k výrobkom rovnakej kvality. Zároveň je nejasná otázka ochrany zdravia spotrebiteľa.

Hoci Parlament prijal prvý krok v boji proti dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu prijatím správy o dvojakej kvalite výrobkov, vnútorný trh stále nie je dostatočne regulovaný na to, aby sa odstránili výrobky dvojakej kvality. Výrobky s rovnakou obchodnou značkou a balením môžu mať rôzny obsah.

1. Má Komisia v úmysle prijať nové legislatívne opatrenia na odstránenie dvojakej kvality výrobkov v nadchádzajúcom období, a tým posilniť ochranu spotrebiteľov v EÚ a zvýšiť ich dôveru vo vnútorný trh?

Predložené: 09/07/2020

Termín na zodpovedanie: 10/10/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 13. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia