Parlamentsfrågor
PDF 51kWORD 11k
9 juli 2020
O-000048/2020
Fråga för muntligt besvarande O-000048/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)
 Angående: Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

Flera studier och tester har visat på skillnader i sammansättningen hos produkter och ingredienser i produkter som distribueras och säljs på den inre marknaden med samma märke och i till synes identiska förpackningar, vilket påverkar konsumenterna negativt. De allra flesta konsumenter är oroade över dessa skillnader.

Detta fenomen innebär en diskriminering av konsumenter på olika medlemsstaters marknader. All diskriminering är oacceptabel. Alla konsumenter i EU bör ha tillgång till produkter av samma kvalitet. Samtidigt råder det osäkerhet om skyddet av konsumenternas hälsa.

Parlamentet har tagit ett första steg mot att bekämpa kvalitetsskillnader mellan produkter på den inre marknaden genom att anta ett betänkande om olika kvalitet på produkter, men den inre marknaden är fortfarande inte tillräckligt reglerad för att eliminera produkter med olika kvalitet. Produkter med samma märke och förpackning kan fortfarande ha olika innehåll.

1. Avser kommissionen att vidta nya lagstiftningsåtgärder för att eliminera produkter med olika kvalitet under den kommande perioden och därmed stärka skyddet för EU:s konsumenter och öka deras förtroende för den inre marknaden?

Ingiven: 09/07/2020

Sista svarsdag: 10/10/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 13 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy