Menettely : 2020/2605(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000049/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000049/2020 (B9-0022/2020)

Keskustelut :

PV 19/10/2020 - 20
CRE 19/10/2020 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 10k
22. heinäkuuta 2020
O-000049/2020
Suullisesti vastattava kysymys O-000049/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät velvoitteet

Parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2013 asetuksen (EU) N:o 1289/2013, jolla muun muassa mukautettiin asetuksen (EY) N:o 539/2001 (kodifioinnin myötä asetus (EU) 2018/1806) niin kutsuttua vastavuoroisuusmekanismia. Mekanismin tarkoituksena on varmistaa, että EU:n kansalaisiin sovelletaan samoja ehtoja heidän matkustaessaan kolmansiin maihin kuin mitä kyseisten kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan heidän matkustaessaan EU:hun. Heti kun jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle vastavuoroisuuden puuttumisesta, vastavuoroisuusmekanismin puitteissa käynnistetään menettely, jossa on selkeä aikataulu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Komissio julkisti viiden jäsenvaltion ilmoitukset 12. huhtikuuta 2014 (1) .

Mekanismissa edellytetään välivaiheiden jälkeen, että ”komission on menettelyn seuraavassa vaiheessa hyväksyttävä delegoitu säädös, jolla keskeytetään tilapäisesti 12 kuukauden ajaksi viisumivapauden soveltaminen kyseisen kolmannen maan kansalaisten osalta, jos kolmas maa ei ole poistanut viisumipakkoa 24 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemispäivästä” (2) .

Vaaditun delegoidun säädöksen hyväksymisen sijaan komissio on kuitenkin päättänyt antaa sarjan tiedonantoja, joissa selitetään tilannetta.

Komissiota pyydetään näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko komissio samaa mieltä oikeudellisesta arviosta, jonka mukaan sen on annettava delegoitu säädös, jolla tilapäisesti keskeytetään viisumivapauden soveltaminen niiden kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät ole poistaneet tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten viisumipakkoa 24 kuukauden kuluessa asiaa koskevien ilmoitusten julkaisemispäivästä, eli viimeistään 12. huhtikuuta 2016?

2. Jos komissio on samaa mieltä arviosta, jonka mukaan sen on annettava delegoitu säädös, mihin mennessä se aikoo esittää delegoidun säädöksen?

3. Jos komissio on eri mieltä asiasta, mitkä ovat sen perustelut?

Jätetty: 22/07/2020

Määräaika: 23/10/2020

(1)EUVL C 111, 12.4.2014, s. 1.
(2)COM(2016)0221, s. 3. Ks. asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan f kohta.
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 5. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö