Parlamentin kysymys - O-000049/2020Parlamentin kysymys
O-000049/2020

  Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät velvoitteet

  Suullisesti vastattava kysymys O-000049/2020
  komissiolle
  työjärjestyksen 136 artikla
  Juan Fernando López Aguilar
  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2020/2605(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000049/2020
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000049/2020 (B9-0022/2020)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2013 asetuksen (EU) N:o 1289/2013, jolla muun muassa mukautettiin asetuksen (EY) N:o 539/2001 (kodifioinnin myötä asetus (EU) 2018/1806) niin kutsuttua vastavuoroisuusmekanismia. Mekanismin tarkoituksena on varmistaa, että EU:n kansalaisiin sovelletaan samoja ehtoja heidän matkustaessaan kolmansiin maihin kuin mitä kyseisten kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan heidän matkustaessaan EU:hun. Heti kun jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle vastavuoroisuuden puuttumisesta, vastavuoroisuusmekanismin puitteissa käynnistetään menettely, jossa on selkeä aikataulu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Komissio julkisti viiden jäsenvaltion ilmoitukset 12. huhtikuuta 2014 [1] .

  Mekanismissa edellytetään välivaiheiden jälkeen, että ”komission on menettelyn seuraavassa vaiheessa hyväksyttävä delegoitu säädös, jolla keskeytetään tilapäisesti 12 kuukauden ajaksi viisumivapauden soveltaminen kyseisen kolmannen maan kansalaisten osalta, jos kolmas maa ei ole poistanut viisumipakkoa 24 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemispäivästä” [2] .

  Vaaditun delegoidun säädöksen hyväksymisen sijaan komissio on kuitenkin päättänyt antaa sarjan tiedonantoja, joissa selitetään tilannetta.

  Komissiota pyydetään näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  Jätetty: 22/07/2020

  Määräaika: 23/10/2020

  Päivitetty viimeksi: 5. elokuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö