Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 54kWORD 11k
5 Αυγούστου 2020
O-000050/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000050/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Adrián Vázquez Lázara
εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 Θέμα: Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (COM(2012)0614)

Τον Νοέμβριο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα.

Η πρόταση «Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια» έθεσε τον στόχο ποσοστό τουλάχιστον 40 % των θέσεων μη εκτελεστικών μελών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών να καλύπτεται από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, στον ιδιωτικό τομέα έως το 2020 και στις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις έως το 2018. Η επακόλουθη οδηγία θα συμβάλει στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών μέσω του καθορισμού ενός πλαισίου, προκειμένου οι εισηγμένες εταιρείες να εξετάζουν την ευρεία υφιστάμενη δεξαμενή ταλέντων, τόσο γυναικών όσο και ανδρών υποψηφίων, για θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε εισηγμένες εταιρείες, χωρίς να παρεμβαίνει στις συγκεκριμένες επιλογές των επιμέρους διοικητικών στελεχών από τις εταιρείες. Η οδηγία θα έχει πρόσθετες θετικές αλυσιδωτές επιπτώσεις για την ποικιλομορφία ως προς το φύλο σε όλη την ιεραρχία, δεδομένου ότι τα διοικητικά συμβούλια διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον διορισμό διευθυντικών στελεχών στο ανώτερο επίπεδο και στη διαμόρφωση των πολιτικών ανθρωπίνων πόρων που ακολουθούν οι εταιρείες.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση με σημαντική διακομματική πλειοψηφία, τον Νοέμβριο του 2013, με ελάχιστες τροποποιήσεις, σηματοδοτώντας τη βούλησή του να επιτύχει συμφωνία με το Συμβούλιο. Ωστόσο, η πρόταση παραμένει στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει παροτρύνει κατ’ εξακολούθηση το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο στον φάκελο, πιο πρόσφατα με μια συζήτηση στην ολομέλεια στις 31 Ιανουαρίου 2019 και, επίσης, απευθύνοντας έκκληση, τον Φεβρουάριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020, για απεμπλοκή του φακέλου, ώστε να συμβάλει στην εξάλειψη της γυάλινης οροφής.

Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να ασκήσει πίεση για την έγκριση της πρότασης στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Η Αντιπρόεδρος Jourová ενημέρωσε την επιτροπή JURI στις 25 Μαΐου 2020 ότι 18 κράτη μέλη υποστηρίζουν τώρα την πρόταση και ότι η στήριξη από τη Γερμανία θα είναι αρκετή για να επιτρέψει στο Συμβούλιο να επιτύχει ειδική πλειοψηφία, ώστε να εξασφαλιστεί μια κοινή προσέγγιση. Στις 3 Ιουλίου 2020, η εκπρόσωπος της γερμανικής Προεδρίας, Franziska Giffey, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής FEMM ότι θα πραγματοποιήσει στοχευμένες συζητήσεις και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά τον φάκελο.

Στο πλαίσιο αυτό, ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο όσον αφορά την προαναφερθείσα πρόταση, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων θέσεων των κρατών μελών; Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που εμποδίζουν τα απρόθυμα κράτη μέλη να αλλάξουν τις θέσεις τους; Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί η γερμανική Προεδρία, προκειμένου να άρει τα εμπόδια για τον φάκελο στο Συμβούλιο και να προωθήσει την έγκριση μιας κοινής θέσης;

Κατάθεση: 05/08/2020

Λήξη προθεσμίας: 06/11/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 13 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου