Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 61kWORD 11k
11 Σεπτεμβρίου 2020
O-000055/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000055/2020
προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Θέμα: Ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και εξωεδαφικότητα του δικαίου των ΗΠΑ

Η εφαρμογή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός νέου καθεστώτος κυρώσεων κατά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες για το σχέδιο Nord Stream 2 προκαλεί ανησυχία. Επιπλέον, αυτό καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν και να υποστηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της ηπείρου.

Οι κυρώσεις αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα στρέφονται, σύμφωνα με δήλωση του γερουσιαστή Ted Cruz που κατέθεσε το σχετικό νομοσχέδιο, κατά «όλων εκείνων που εμπλέκονται στο σχέδιο αυτό με οποιαδήποτε ιδιότητα».

Ανεξάρτητα από το αν κάποιος τάσσεται υπέρ ή κατά του σχεδίου Nord Stream 2, μια τέτοια επέκταση του πεδίου εφαρμογής του δικαίου των ΗΠΑ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παρά τον τίτλο του, το νομοσχέδιο αυτό δεν θα προστατεύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά αντιθέτως θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να επιβληθεί αυθαίρετα στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή, η οποία επαίρεται ότι προστατεύει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμες δραστηριότητες, να αντιταχθεί στο νέο αυτό καθεστώς κυρώσεων και τον αναδρομικό χαρακτήρα του;

2. Τι εννοεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος όταν αναφέρεται στη θέσπιση «ενισχυμένου μηχανισμού κυρώσεων που θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στις επιπτώσεις της εξωεδαφικής εφαρμογής κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες»;

Κατάθεση: 11/09/2020

Λήξη προθεσμίας: 12/12/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου