Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 49kWORD 10k
11 Meán Fómhair 2020
O-000055/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000055/2020
ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
Riail 136
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Ábhar: Neamhspleáchas fuinnimh na hEorpa agus seach-chríochachas dhlí na Stát Aontaithe

Údar imní is ea cur chun feidhme córais nua smachtbhannaí ag na Stáit Aontaithe i gcoinne cuideachtaí Eorpacha atá i mbun oibre ar thionscadal Nord Stream 2. Thairis sin, léirítear leis na deacrachtaí a mbíonn ar cheannairí Eorpacha dul i ngleic leo i gcosaint agus i dtacú le neamhspleáchas fuinnimh na mór-roinne.

Beidh éifeacht chúlghabhálach ag na smachtbhannaí seo agus díreoidh siad ar, mar a dúirt an Seanadóir Ted Cruz, a rinne an bille a thionscnamh ‘aon duine atá rannpháirteach sa tionscadal i gcáil ar bith’.

Bíodh is go bhféadfar a bheith ar shon Nord Stream 2 nó ina choinne, ní fhéadfar glacadh le leathnú den sórt sin ar raon feidhme dhlí na Stát Aontaithe. In ainneoin a theidil, seachas cosaint a dhéanamh ar shlándáil fuinnimh na hEorpa, ligfidh an bille seo do Washington a údarás a chur i bhfeidhm ar mhargadh fuinnimh na hEorpa ar bhealach treallach.

1. Conas atá sé beartaithe ag an gCoimisiún, atá chomh mórtasach sin as a chumas féin i dtaca le cosaint a thabhairt do chuideachtaí Eorpacha atá rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlíthiúla, cur i gcoinne an chórais nua smachtbhannaí seo agus an nádúir chúlghabhálaigh a bhaineann leis?

2. Cad atá á chur i gcéill ag an Ardionadaí agus é ag tagairt do shásra feabhsaithe smachtbhannaí a bhunú lena bhfeabhsófar athléimneacht na hEorpa i gcoinne éifeachtaí smachtbhannaí seach-chríochacha arna bhforchur ag tríú tíortha?

Curtha síos: 11/09/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 12/12/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 15 Meán Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais