Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 10k
11 september 2020
O-000055/2020
Fråga för muntligt besvarande O-000055/2020
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 136 i arbetsordningen
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Angående: Europas energioberoende och extraterritoriell tillämpning av amerikansk rätt

USA:s införande av ett nytt sanktionssystem mot europeiska företag som arbetar med Nord Stream 2-projektet är oroande. Det illustrerar dessutom de europeiska ledarnas svårigheter med att skydda och stödja kontinentens energioberoende.

Sanktionerna kommer att ha retroaktiv verkan och kommer enligt senator Ted Cruz, som lade fram lagförslaget, att riktas mot ”alla som i någon egenskap deltar i projektet”.

Oavsett om man är för eller emot Nord Stream 2 går det inte att acceptera en sådan utvidgning av tillämpningsområdet för amerikansk rätt. Trots sin titel kommer detta lagförslag, i stället för att skydda Europas energitrygghet, att göra det möjligt för Washington att tränga sig in på den europeiska energimarknaden på ett godtyckligt sätt.

1. Hur tänker kommissionen, som är stolt över att skydda europeiska företag som bedriver laglig verksamhet, motsätta sig detta nya sanktionssystem och dess retroaktiva karaktär?

2. Vad menar den höga representanten när han hänvisar till inrättandet av ”en förstärkt sanktionsmekanism som kommer att förbättra Europas motståndskraft mot effekterna av extraterritoriella sanktioner som införs av tredjeländer”?

Ingiven: 11/09/2020

Sista svarsdag: 12/12/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 15 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy