Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 45kWORD 10k
15 Meán Fómhair 2020
O-000056/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000056/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
thar ceann Ghrúpa ID
 Ábhar: An tacaíocht airgeadais atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo do Euronews

Idir 2014 agus 2018, fuair Euronews EUR 122 milliún san iomlán ón gCoimisiún, arb ionann é agus EUR 24.4 milliún ar an meán in aghaidh na bliana. Ciallaíonn sé sin go maoinítear aon trian den chainéal príobháideach ó chistí AE, d’ainneoin nach bhfuil formhór saoránach AE in ann an clár teilifíse a fháil fiú. Fuarthas an fhaisnéis thuas ó fhreagra ar iarratas chuig Ard-Stiúrthóireacht na Seirbhísí Taighde Parlaiminte (EPRS).

Eascraíonn ceisteanna as sin maidir le cúlra Euronews, agus maidir leis an bhfíoras go bhfuil an leanúint leis an maoiniú a thugann an Coimisiún don chainéal fós oscailte agus maidir le má leanfar leis an maoiniú sin, nó ar cheart leanúint leis in aon chor.

1. Ar tairgeadh an maoiniú AE a fuair Euronews do chraoltóirí nuachta eile riamh?

2. Cad iad na critéir ar ar bunaíodh tabhairt i gcrích an chonartha le Euronews?

3. Cén méid a mheasann an Coimisiún go bhfuil iomaíocht chóir á cosaint mura ndealraíonn sé go bhfuil Euronews – de réir ionadaí an chraoltóra – inmharthana gan maoiniú ón Aontas?

4. Cad é measúnú an Choimisiúin ar an bhfíoras go dtairgeann Euronews inneachar íoctha freisin (ranníocaíochtaí urraithe, atá inaitheanta i ngach cás trí mhír ionsáite ag tús agus ag deireadh na ranníocaíochta) agus an ndearnadh iniúchadh AE chun a fhíorú nach bhfuil na fógráin íoctha sin á n-aistriú go teangacha AE ag úsáid cistí AE?

5. Cad é measúnú an Choimisiúin ar bhunú oifigí Euronews sa Bhruiséil, Cairo, Doha, Londain, Páras, Cív, Iostanbúl, Dubai, Washington agus Beijing, agus gan ach dhá cheann de na deich n-oifigí sin bunaithe i bpríomhchathair AE?

6. Cé chomh mór is atá an gá le Euronews a chur chun cinn tuilleadh trí chistí an Aontais, ós rud é, fiú le blianta tar éis a bhunaithe, nach bhfuil an cainéal fós in ann aon sciar den mhargadh a fháil agus go bhféadfadh gur dhíol bunaitheoirí an chainéil (Aontas Craolacháin na hEorpa) a gcuid scaireanna mar gheall ar easpa ratha an chainéil, ionas go mbeidh 88 % de Euronews ar siúl anois ag cuideachta sealbhaíochta airgeadais neamh-Eorpach atá nasctha leis an bhfear gnó Éigipteach Naguib Sawiris?

Curtha síos: 15/09/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 16/12/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 16 Meán Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais